Общинските съветници

Какво зависи от тях и какво - от нас?

На 29-и октомври гражданите с избирателни права ще гласуват за кметове и общински съветници в своите общини. Ще бъдат избрани общо 265 кметове на общини и 5053 общински съветници. За правомощията на кмета споменахме в предишна публикация. В тази ще разкажем за работата на общинските съветници.

Колко съветници има в общинския съвет?

Броят им зависи от броя на населението в общината. В най-малките общински съвети има по 11 съветници (в общини с население до 5000 души), а в най-големия - Столичния, те са 61.

Според Закона за местното самоуправление и местната администрация броят на общинските съветници се определя от населението на съответната община. Там е записано, следното:

Броят на общинските съветници се определя, както следва:

 • при население на общината до 5000 души - 11 съветници;
 • при население на общината до 10 000 души - 13 съветници;
 • при население на общината до 20 000 души - 17 съветници;
 • при население на общината до 30 000 души - 21 съветници;
 • при население на общината до 50 000 души - 29 съветници; 
 • при население на общината до 75 000 души - 33 съветници;
 • при население на общината до 100 000 души - 37 съветници; 
 • при население на общината до 160 000 души - 41 съветници; 
 • при население на общината над 160 000 души - 51 съветници; 
 • за Столичната община - 61 съветници.

Как избираме общинските съветници?

Кандидати за общински съветници могат да се издигат от българските партии, коалиции и инициативни комитети. Общинските съветници се избират от пропорционални листи с право на една преференция (предпочитание). Ако гласуваме с преференция, бихме могли да пренаредим кандидатските листи на партиите и коалициите, които се явяват на избори в нашата община. По този начин може да повлияем допълнително на състава на общинския съвет, като изберем онзи кандидат в партийната листа, който в най-висока степен отговаря на предпочитанията ни.

Как работи общинският съвет?

След избора на нов общински съвет, на първото му заседание съветниците избират негов председател от своя състав. Могат да бъдат избрани също така един или повече заместник-председатели. На пряко подчинение на председателя на общинския съвет се създава административна структура, която да подпомага организационно-технически работата на съвета и неговите комисии.

Какво прави председателят?

 • ръководи подготовката на заседанията на ОС;
 • свиква и ръководи заседанията на съвета и подпомага съветниците в тяхната дейност;
 • координира работата на постоянните комисии;
 • представлява съвета пред външни лица и организации.

Председателят също така изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.

Колко често се събира съветът?

Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно, а за да бъдат легитимни заседанията, трябва да присъстват повече от половината общински съветници.

Как вземат решения съветниците?

Решенията на съвета се вземат с явно гласуване (освен, ако не приемат решение да се гласува тайно) с мнозинство - повече от половината от присъстващите на заседанието съветници.

Кой може да присъства?

Заседанията на съвета и неговите комисии са открити, освен ако съветът не реши друго. Гражданите могат да присъстват на тях, като заемат специално определените места. За всяко заседание на общинския съвет се води протокол.

Какви права и задължения имат съветниците?

Избраните общински съветници имат право:

 • да участват в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
 • да предлагат за разглеждане от съвета различни въпроси от неговата компетентност и проекти за решения;
 • да отправят питания към кмета.

По закон общинските съветници са задължени да поддържат връзки с избирателите, като ги информират за дейността и решенията на общинския съвет.

С какво се занимават комисиите?

От състава на общинския съвет се създават постоянни и временни комисии, а всеки общински съветник (с изключение на председателя) трябва да е член на поне една постоянна комисия, но не на повече от три.

Комисиите имат задачата да работят в конкретни сфери за развитието на общината, например инфраструктура, екология, социални услуги, транспорт и други. Комисиите изготвят проекти на решения, които след това съветниците разглеждат, по време на заседанията на общинския съвет.

В работата си комисиите могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, а гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища до тях.

Какво зависи от общинския съвет?

Общинският съвет изразява баланса на интересите между гражданите в общината и е своеобразен „законодател” на местно ниво. Той определя политиката за развитие на общината. Най-общо неговите правомощия са разписани в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Специфични функции на съвета се възлагат и от други закони, например - Закон за обществените поръчки; Закон за местните данъци и такси; Закон за общинската собственост; Закон за регионалното развитие; Закон за публичните финанси и т.н.

Следващата графика показва някои основни правомощия на общинските съвети в България според ЗМСМА:

Общинският бюджет

Една от основните функции на съвета е свързана с приемането на годишните общински бюджети. Бюджетът съдържа плановете за управление на общината в рамките на предстоящата година, както и нейното стратегическо развитие. Водещи в съставянето на бюджета са кметът и общинският съвет, като той се консултира и с гражданите.

Как се приема общинският бюджет, описваме в няколко основни стъпки по-долу:

 • Кметът и неговата администрация изработват проект за бюджет на общината. Това става със съдействието на кметовете на кметства и кметовете на райони (в градовете с районно деление) на базата на редица показатели и прогнози.
 • Кметът внася в общинския съвет окончателния проект на бюджет не по-късно от 20 дни след обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.
 • Кметът и неговата администрация представят проекта на бюджет за публично обсъждане пред местната общност. Датата на обсъждането се оповестява официално на интернет страницата на общината и в местните медии. Самото публично обсъждане се провежда по ред, определен от конкретния общински съвет. За постъпилите от гражданите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.
 • Общинските съветници разглеждат проекта за бюджет на общината по ред, определен от конкретния общински съвет.
 • Общинският съвет приема с решение бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета.

По време на обсъждането и приемането на бюджета в общинския съвет, съветниците могат да влияят на вземането на решения относно това кои приходи да бъдат увеличени и респективно какви разходи да бъдат разпределени в проекта на бюджет. По този начин съветниците могат да влияят върху основни приоритети, балансирайки обществените интереси. В срещите си с гражданите, те научават за местните проблеми и могат да търсят подкрепата на заинтересовани страни за конкретни програми, политики и проекти в предлагания бюджет.

Местната власт може значително да влияе върху икономическото развитие на общината чрез разпределянето на средствата от бюджета. Предлаганият бюджет определя ясно приоритетите на управляващите общината. Важно е обаче да бъде постигнат компромис, за да се осигури баланс при разходването на ресурсите, по начин отговарящ на потребностите на населението.