Права и задължения на избирателите

Какви са моите права на избирател?
 • Да получа бюлетина за гласуване и да упражня тайно вота си.
 • Да върна сгрешената при поставянето на знака бюлетина и да получа от член на СИК нова бюлетина за гласуване. Това право ми се предоставя само веднъж.
 • Да поискам дописване в избирателния списък, ако имам право да гласувам и не съм включен в избирателния списък, предоставен на секционната избирателна комисия (СИК).
 • Да обжалвам пред общинската избирателна комисия (ОИК) решението на СИК за недопускане до гласуване. Районната избирателна комисия следва да се произнесе незабавно.
Какви справки мога да направя?
Какво е забранено в изборния ден?
 • Изнасянето на бюлетини извън изборното помещение.
 • Гласуването извън изборното помещение, освен в случаите на гласуване с подвижна избирателна урна.
 • Показването на бюлетината с начина на гласуване.
 • Заснемане на начина на гласуване като се използват мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника.
 • Да се гласува в тъмната стаичка в присъствието на други лица, освен в случаите на разрешено гласуване с придружител на гласоподаватели със затруднения в придвижването или на зрението.
 • Да се влиза в помещението с оръжие и/или предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.
 • Да се извършват действия пред и в изборното помещение, които нарушават обществения ред.
Какво е престъпление?
 • Да гласувам при липса на право.
 • Да гласувам повече от един път.
 • Да купувам или продаваме глас.
Кога имам право да гласувам?
Право да избират кмет и общински съветници имат българските граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- живели са най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.
Право да избират кмет и общински съветници имат граждани на друга държава-членка на ЕС, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България;
- живели са най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.
С какви документи гласувам?
Документ за самоличност - лична карта или зелен паспорт - за родените до 31.12.1931 година.
Какви са бюлетините?
Всички бюлетини за местни избори са непрозрачни, с уникален пореден номер и полиграфическа защита.
Бюлетината за общински съветници е в списъчен вид - вляво в квадратче са изписани номерата на партиите, коалициите от партии и независими кандидати, а на последно място е “Не подкрепям никого”. Срещу всяко квадратче е изписано името на съответната партия, коалиция от партии, независим кандидат и “Не подкрепям никого”. В квадратчето със съответния номер, със знак X или V, с химикал пишещ със син цвят, отбелязваме своята воля.
В дясната половина на бюлетината има отпечатани кръгчета с поредни номера, започващи от 101. Те отговарят на мястото, което заема всеки конкретен кандидат от съответната кандидатска листа. В едно от тях бихме могли да поставим знак X или V, за да изразим предпочитание (преференция) към кандидат от вече избраната партия или коалиция.
Бюлетините за избор на кмет на община, кмет на кметство, кмет на район имат идентичен списъчен вид - вляво са изписани наименованията на партиите, коалициите или независим кандидат, в квадратче в средата на бюлетината са изписани номерата на партиите, коалициите от партии и независими кандидати. В дясната част на бюлетината са изписани имената на кандидатите за кмет, а на последно място е “Не подкрепям никого”. В квадратчето със съответния номер, със знак X или V, с химикал пишещ със син цвят, отбелязваме своята воля.
Не вписваме в бюлетините никакви други специални символи - букви, цифри или други знаци, думи и рисунки, за да не ги направим невалидни.
Можете да се запознаете предварително с: На информационно табло пред избирателната секция се поставят образци на бюлетините за гласуване за кмет и общински съвет. Пред секцията и вътре в тъмната стаичка се поставя указателна табела за начина на гласуване и отбелязване на предпочитание (преференция), както и табло, на което са изписани имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции.
Представител на секционната избирателна комисия откъсва по една бюлетина от различните видове от кочанa пред нас, подпечатва бюлетините веднъж и ни ги подава, за да упражним правото си на глас. След като гласуваме в тъмната стаичка, сгъваме бюлетините, представител на комисията сверява дали номерата върху бюлетините съответстват на номерата върху кочаните, при съвпадение откъсва отрязъците с номерата от бюлетините, слага втори печат на всяка бюлетина и тогава ги пускаме в урните, подписваме се срещу името си в избирателния списък и напускаме изборното помещение.
Кой е в избирателния списък?
Списъците за изборите за кмет и общински съвет се съставят от общинската администрация по постоянен адрес и са два. В част I на избирателните списъци влизат български граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат постоянен адрес в района на съответната избирателна секция или настоящ адрес в района на съответната избирателна секция от най-малко 6 месеца (26 април 2019 г. и постоянен в района на друга) и са подали заявление да бъдат вписани в списък по настоящия си адрес, не по-късно от 14 дни (до 12 октомври) преди изборния ден. (Приложение 13)
В част II на избирателните списъци влизат граждани на държавни-членки на ЕС, подали декларации, че желаят да гласуват в изборите за кмет и общински съвет и отговарят на следните изисквания:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България;
- живели са най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място;
- не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.
Къде се публикуват избирателните списъци?
Предварителните избирателни списъци се обявяват не по-късно от 40 дни преди изборния ден на видно място в района на избирателната секция и се публикуват на интернет страницата на съответната община.
Какво да предприема, ако установя, че ме няма в избирателния списък?
Можем да поискаме отстраняване на непълнотите или грешките в избирателния списък и вписване в него чрез подаване на писмено заявление до кмета на общината, района, кмета на кметството или от кметския наместник не по-късно от 7 дни преди изборния ден - 19 октомври (Приложение 7). Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с мотивирано решение, което се обявява незабавно на публично място. Решението можем да се обжалваме пред съответния административен съд в двудневен срок от обявяването му. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок от постъпването ѝ и постановява решение, което не подлежи на обжалване.
Ако установим, че сме попаднали в списъка на заличените лица, бихме могли да подадем заявление (лично в общината или онлайн, през уебстраницата на общината), удостоверяващо, че имаме право да гласуваме.
Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение. Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Как става заличаването от „забранителния списък” в изборния ден?
Ако в изборния ден установим, че сме попаднали в списъка на заличените лица (“забранителен списък”), имаме право да гласуваме, ако представим удостоверение по образец от общината (Приложение 14), че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването ни в списъка.
За целта е необходимо е подадем заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (Приложение 12). След извършване на проверка удостоверението се издава от кмета на общината, района, кметството или от кметския наместник или се дължи мотивиран отказ. След представяне на удостоверението трябва да ни заличат от забранителния списък и всички наши данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния ни адрес.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.

Граждани в неравностойно положение

Кога имам право да гласувам с подвижна избирателна урна?
Избирателите с трайни увреждания, които ги възпрепятстват да гласуват в изборното помещение, могат да заявят желание за гласуване с подвижна избирателна кутия до 11 май. Законът изисква уврежданията да са удостоверени с документ на ТЕЛК/НЕЛК.
Заявлението по образец (Приложение 17) трябва да бъде саморъчно подписано и изпратено до 12 октомври по пощата, чрез факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация (до кмета на общината / кмета на кметството / кметския наместник), съответстваща на постоянния адрес. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
Когато са подадени поне 10 заявления, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината уведомява Общинската избирателна комисия (ОИК), която със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.
Ако избирател с трайни увреждания, които го възпрепятстват да гласува в изборното помещение не успее да подаде заявление в изискуемия срок, все още може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (21 октомври) и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
Каква процедура следва, след като подам заявление за гласуване с подвижна избирателна урна?
Ако не по-малко от 10 избиратели, са подали заявления за гласуване с подвижна избирателна урна, то за населеното място трябва да се назначи най-малко една подвижна секционна избирателна комисия. Общинската избирателна комисия ще определи броя на тези комисии, като той зависи от броя на подадените заявления. Ако такава комисия се назначи, то името на съответния избирател ще бъде заличено от общия избирателен списък, за да попадне в този на гласуващите с подвижна кутия.
Как гласувам с подвижна избирателна секция?
На 27 октомври 2019 г. членове на подвижната секционна избирателна комисия ще посетят избирателите, подали заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Избирателят ще получи бюлетини, които се подпечатват с печата на комисията в момента на получаването им. След това представителите на комисията трябва да оставят сам/а избирателя в стаята, за да отбележи своя вот и да сгъне бюлетините (така че да бъде запазена тайната на вота). След това бюлетините се предават на СИК, за да бъдат отстранени уникалните номера и за да бъде поставен втори печат, преди бюлетините да бъдат пуснати в съответните урни.
Други възможности за гласуване на граждани в неравностойно положение
1) Гласуване с придружител:
Когато избирател има затруднения в придвижването или нарушено зрение, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.
При оспорване на решението на председателя от член на комисията, спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели.
Член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

2) Гласуване в специална секция на първия етаж:
В сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, общинската избирателна комисия с решение определя секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с нарушено зрение или със затруднения в придвижването. Пред тази избирателната секция се поставят табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Ученици и студенти

Как и къде могат да гласуват учениците и студентите?
Ученици и студенти не могат да участват в изборите за общински съветници и кметове в населеното място, в което се обучават, ако нямат постоянен и/или настоящ адрес в него, от не по-малко от 6 месеца преди изборния ден (26 април 2019 г.).
За да упражнят правото си на глас, те се освобождават от учебни занятия един ден преди, по време на изборния ден и един ден след него.

Българи в чужбина

Имам ли право да гласувам?
При провеждане на местни избори секции се образуват единствено на територията на България. Участието в избори за кмет и общински съвет е обвързано с изискване избирателят да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на съответното населено място от не по-малко от 6 месеца (26 април 2019 г.).

Граждани на друга държава-членка на Европейския съюз

Кога имам право да гласувам?
Право да избират кмет и общински съветници имат граждани на друга държава-членка на ЕС, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България;
- живели са най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.
Какви стъпки трябва да предприема?

Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който желае да гласува на изборите за кмет и общински съвет, подава заявление-декларация (Приложение 8) до общинската администрация по адреса на пребиваване в България не по-късно от 16 септември.

С какви документи гласувам?
Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който желае да гласува удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия с лична карта или паспорт и удостоверение за пребиваване и се допуска до гласуване след вписване в избирателния списък на личния му номер, номера на личната му карта или паспорт и на номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него.
Преди гласуването избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал и няма да глуасва на друго място в изборите за общински съвет и кмет.
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann
Copy link
Powered by Social Snap