Местното самоуправление

В тази статия разказваме за местната власт и за правомошята на кметовете и общинските съветници.

Съдържание:

 1. Какво е местно самоуправление?
 2. Как е устроено местното самоуправление?
 3. Какво избираме на местните избори?
 4. Кого избираме?
 5. Колко гласа са нужни за избор на съветник или кмет в нашата община?
 6. Кои са органите на местната власт?
 7. Как общините решават местни проблеми?
 8. Как идеите се превръщат в политики?

Какво е местно самоуправление?

Можем да си представим местното самоуправление като инструмент. Той дава възможност на гражданите и избраните от тях органи да регулират на своя отговорност и в рамките на закона голяма част от обществените дела, които ги засягат.

В демократичните държави ролята на местната власт е от изключително значение - това е управлението, стоящо най-близо до хората и свързано най-пряко и осезаемо с всекидневния ни живот.

Как е устроено местното самоуправление?

Основната единица на местното самоуправление е общината. Всяка община има определени територия, граници, население, наименование и административен център. Една община може да се състои от едно или повече населени места - кметства и райони. Освен административна единица, всяка община е и самостоятелно юридическо лице с право на своя собственост и бюджет.

Бюджетът на общините бива собствен - най-общо образуван от местните приходи, които общината събира (от специфични данъци и такси, а така също и от продажбата на общинско имущество), както и делегиран - т.е. предоставен от централната власт за дейности, които общините трябва да изпълняват на своята територия, свързани с образование, здравеопазване, и др.

Какво избираме на местните избори?

Тази есен жителите на общините с избирателни права ще могат да определят кой ще управлява тяхната община в следващите четири години.

Избраните от нас местни управници ще вземат решения по широк кръг от теми, като:

 • цената на билет за градския транспорт;
 • размера на местните данъци и такси;
 • предоставянето на различни социални услуги;
 • благоустройството;
 • чистотата;
 • поддръжката на пътната и паркова инфраструктура и много други.

Ето защо, преди всеки от нас да гласува, е полезно да се запознае с местните кандидати и с техните управленски програми.

Това са хората, от чиито решения ще зависи качеството на всекидневния ни живот през следващите четири години.

На предстоящите на 29-и октомври местни избори ще гласуваме за кметове и общински съветници. Ще бъдат избрани общо 265 кметове на общини и 5053 общински съветници. Броят на общинските съветници зависи от броя на населението в общината. Според Централната избирателна комисия в предизборната надпревара ще се включат над 30 хил. кандидати за общински съветници и 1360 кандидати за кметове на общини.

Кого избираме?

В някои случаи, освен кметовете на общини, гражданите ще имат възможност да избират и кметове на кметства (за всички населени места с население над 100 души) и кметове на райони (в големите градове с районно деление: София - 24 района, Пловдив - 6 района и Варна - 5 района).

Пример 1:

Жителите с избирателни права от една община могат да гласуват за кмет на общината и за общински съветници, когато живеят в общинския център (например гр. Габрово). Те могат да гласуват и за кмет на кметство, ако живеят в населено място с над 100 жители в рамките на своята община (например: с. Поповци, общ. Габрово).

Пример 2:

Жителите на столицата с избирателни права могат да гласуват и за кмет на столичния район, на чиято територия живеят. Ако живеят в някое от селата в рамките на Столична община, те ще могат да гласуват с четири бюлетини - за кмет на столицата, за общински съветници, за районен кмет и за кмет на селото (например: община Столична, гр. София, район Панчарево, с. Бистрица).

Колко гласа са нужни за избор на съветник или кмет в нашата община?

В много от случаите, когато отиваме да дадем гласа си, нямаме представа колко избиратели са необходими, за да бъде избран един общински съветник или кмет и ни се струва, че гласът ни няма особена тежест. Това обаче е далече от истината.

На местните избори през 2019 г. в най-голямата община в страната - Столична, 6600 души са излъчили един общински съветник (от общо 61). В най-малката - Трекляно - 51 човека са излъчили един общински съветник (от общо 11).

В търсачката по-долу можете да проверите как изглежда тази сметка за вашата община. Въведете името на общината, която ви интересува, и ще разберете:

 • колко души са имали право на глас в съответна община (Общински съвет);
 • колко общински съветници са избрани в нея;
 • колко души са гласували за общински съветници на предишните местни избори;
 • колко души средно са излъчили общински съветник.
 • кой е кметът и на коя партия/коалиция или инициативен комитет е представител;
 • колко гласа е получил той на първи тур;
 • колко гласа е получил на втори тур;

Данните, използвани в търсачката, са на база публикуваните от Централната избирателна комисия официални резултати за Местни избори, 2019 г.

WordPress Tables Plugin

Според Закона за местното самоуправление и местната администрация броят на общинските съветници се определя от населението на съответната община. Там е записано, следното: “Броят на общинските съветници се определя, както следва:

 • при население на общината до 5000 души - 11 съветници;
 • при население на общината до 10 000 души - 13 съветници;
 • при население на общината до 20 000 души - 17 съветници;
 • при население на общината до 30 000 души - 21 съветници;
 • при население на общината до 50 000 души - 29 съветници; 
 • при население на общината до 75 000 души - 33 съветници;
 • при население на общината до 100 000 души - 37 съветници; 
 • при население на общината до 160 000 души - 41 съветници; 
 • при население на общината над 160 000 души - 51 съветници; 
 • за Столичната община - 61 съветници.

Кои са органите на местната власт?

Органи на местното самоуправление в България според Конституцията са:

 • общинските съвети;
 • кметовете на общини;
 • областните управители.

Общинският съвет

Това е колективен орган, който изразява баланса на интересите между гражданите в общината. Общинският съвет е своеобразен „законодател”.

Кметът

От своя страна, кметът е свързан с осъществяването на изпълнителната власт на местно ниво. Това означава, че общинският съвет определя цялостната насока на общинските публични политики, а кметът е отговорен за тяхното прилагане и администриране.

Тези два органа се избират пряко от гражданите на общината и на практика споделят отговорността за осъществяваните от местната власт политики. Тяхната взаимна зависимост им налага да си сътрудничат, за да могат да изпълняват ефективно своите функции. Ето защо успешно управляваните общини най-често са тези, в които е постигнато равновесие между двата органа и мнозинството в общинския съвет подкрепя кмета.

Областните управители

Те се назначават от Министерски съвет и са представители на централната власт на регионално ниво. Тяхна задача е да се грижат за баланса между националните и местни интереси и политики.

В таблицата по-долу са представени схематично част от функциите на общинския съвет и кметовете:

*Повече за правомощията на органите на местната власт можете да намерите в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Как общините решават местни проблеми?

Всеки гражданин е „потребител” на услугите на своята община: инфраструктура, образование, здравеопазване, културни събития, екология и чистота - това са само част от сферите на дейност, за които общините носят отговорност.

Затова и гражданското участие е важно. То е нашият механизъм да си осигурим отговорно и прозрачно провеждане на местните политики.

По закон общинските съветници трябва да поддържат връзка с избирателите и да ги информират за дейността на местните институции. За да може едно общинско решение да се превърне в политика обаче, то изминава определен път. Той зависи както от сферата на дейност, в която тези решения ще се прилагат, така и от конкретните правомощия на общините, правилниците за работа на техните съвети и др.

Как идеите се превръщат в политики?

Най-общо погледнато местните идеи и инициативи се превръщат в политики, следвайки ето тези стъпки:

 • Внася се предложение

Когато искат да разрешат даден местен проблем на гражданите, общинските съветници и кметове могат да внесат в общинския съвет проектите на правилници, наредби, решения и др. (както и предложения за техните изменения). Тази възможност често се предоставя и на кметовете на райони (в градовете с районно деление) и на населени места, но в рамките на тяхната компетентност. Правото на „законодателна инициатива” показва, че няма ясно разграничение между законодателната и изпълнителната власти в общините - т.е. в много случаи кметът на общината и общинските съветници участват наравно в определянето на местните политики, които ще бъдат прилагани.

 • Комисия разглежда предложението

След внасянето на предложение, то се разпределя към съответните постоянни или временни комисии на общинския съвет. Функция на тези комисии е да проучват потребностите на населението в общината, да предлагат решения за съществуващите проблеми и да контролират изпълнението на приеманите от общинския съвет решения. Всеки общински съветник членува в най-малко една (и най-много в три) от постоянните комисии, подпомагащи общинския съвет. Те правят „ресорното” проучване на конкретния въпрос за местното самоуправление, представят своите доклади, становища и препоръки пред общинския съвет и го подготвят за вземането на решения.

 • Общинският съвет обсъжда

Председателят на общинския съвет получава становището на комисиите по конкретен проект и го включва в дневния ред на заседание на съвета. По този начин след обсъждането на представения проект на насроченото заседание, се пристъпва към неговото гласуване. По решение на съветниците направените предложения могат да бъдат приети, отхвърлени, изменени, а така също и върнати на комисията/ите за допълнително обсъждане.

 • Предложението се превръща в нормативен акт

Ако конкретното предложение бъде прието от общинския съвет, то се превръща в нормативен акт - правилник, наредба, инструкция, решение по въпрос от местно значение. Впоследствие се пристъпва към неговото обнародване и изпълнение от кмета и органите на администрацията.

 • Общинският съвет контролира изпълнението

Общинският съвет и комисиите следва да бъдат информирани за изпълнението на приеманите актове, за да могат да следят и контролират тяхното прилагане. Поради това кметовете отчитат пред ОС изпълнението на техните решения, както и последващите договори и административни актове, чрез които те са били прилагани.

През следващите седмици ще ви разкажем повече за това как ви засяга работата на всеки от тези органи.