Подписка за свикване на общо събрание на населението