Каква роля могат да имат гражданите в местното самоуправление?

Местното самоуправление е най-близката до хората публична власт. Познаваме ли обаче достатъчно добре нашата роля като граждани в управлението на общините?

Според много хора ролята ни на граждани се изчерпва с това да дадем гласа си при избора на кметове и общински съветници, които да управляват от наше име. В тази статия ще се опитаме да погледнем отвъд местните изборите, за да покажем поне част от разнообразните начини, по които всеки от нас може да участва като гражданин във вземането на решения в общините и да контролира провежданите местни политики.

Какво всъщност е гражданско участие?

Гражданското участие означава да бъдем активни в разрешаването на проблеми от обществено значение. За да го направим, трябва да инвестираме част от своето време, познания, усилия и други ресурси. Доколко участието ни е било ефективно, ще можем да измерим през постигнатите резултати.

Обикновеното критикуване “на маса” или недоволството в социалните мрежи не са гражданско участие, защото, дори и да включват ясно изразени позиции, тези действия рядко водят до това да обединим усилията си с някого и да променим нещо на практика в публичната среда.

По сходен начин можем да разграничим и гласуването на избори от бойкотирането на изборите. Като гласуваме, чрез гласа си ние заедно избираме хората, които ще управляват от наше име за дълъг период от време. Бойкотът обаче не променя начина, по който функционира веднъж избраната власт. Правомощията на избраните кандидати си остават със същата валидност, без значение дали избирателната активност е била 30% или с 80%.

Гражданите могат да участват по разнообразни начини в местното самоуправление. Част от формите на участие са преки и формално регламентирани в българските закони. Друга част произтича по подразбиране от конституционно гарантираното право на гражданите да се сдружават свободно (чл. 44). В демократичните държави публичната власт произтича от народа. Ето защо, когато местната власт консултира публичните политики с гражданите, силно се увеличават шансовете да вземе по-адекватни решения, отговарящи по-добре на обществения интерес.

 

Какви са инструментите за пряко гражданско участие?

Регулирани форми на пряко гражданско участие в местното самоуправление са:

 • местните референдуми;
 • местните граждански инициативи;
 • общите събрания на населението.

Наред с тях според Закона за местното самоуправление и местната администрация гражданите имат правото да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии. По решение на общинския съвет може да бъде въведена и позицията на местен обществен посредник.

Местните референдуми

Те се провеждат в общини, райони или кметства, когато има нужда гражданите пряко да вземат решение по въпроси, за които отговарят органите на местната власт.

Местен референдум може да се направи по предложение на:

 • поне една пета от общинските съветници (но не по-малко от трима);
 • кметовете на общини, райони и кметства;
 • инициативен комитет с подписка, включила не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права на територията на съответната община, район или кметство.

Когато гласуваме на референдум, изразяваме подкрепа (с отговор “Да”) или несъгласие (с отговор “Не”) спрямо отправените към нас като граждани въпроси. Успешно приетите решения от местни референдуми имат задължаващ характер за общинската власт.

Как се организира референдум?

30 дни преди началото на всеки референдум започва информационна кампания. Всеки гражданин има правото да получи информация за:

 • въпроса или въпросите, по които ще се гласува;
 • датата и мястото на провеждане на допитването;
 • мотивите зад предложенията на вносителите; както и за различните позиции по предлаганите въпроси.

В подкрепа на въпрос или на алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети.

Какво се случва след референдума?

Предложенията на местните референдуми се приемат, ако в тях са участвали не по-малко от 40% от гражданите с избирателни права в съответната община и с “Да” са отговорили над половината от подалите своя глас в допитването. Тази висока граница на избирателната активност често блокира изпълнението на направените чрез референдум предложения. От друга страна обаче тя гарантира и достатъчна представителност на получените резултати, които впоследствие ще са задължителни за местната власт.

Кой контролира референдумите?

Важна роля за местните референдуми имат общинските съвети. Те проверяват допустимостта на предложенията по законосъобразност и насрочват датите за провеждане на допитвания. Наред с това ОС може да редактира и предложените въпроси, но без да променя смисловото им съдържание.

Местната гражданска инициатива

Чрез нея можем като граждани да отправим предложения до общинската власт или до регионалните изпълнителни органи за решаването на въпроси от местно значение. Инициативен комитет на територията на съответната община организира подписка в подкрепа на предложенията, които внася пред съответните органи. Те, от своя страна, са длъжни да разгледат предложенията и в едномесечен срок от връчването на подписката да обявят своите решения и евентуални мерки за прилагане на инициативата.

Референдум или гражданска инициатива?

Разликата между гражданските инициативи и успешно приетите предложения чрез референдум е във възможността пред местната власт да отхвърли предложенията, отправени чрез инициативи. Това обаче е свързано с “плащането” на политическа цена от представителите на местната власт. Ето защо колкото повече подписи в подкрепа на инициативата са събрани, толкова по-трудно става тя да бъде отхвърлена без сериозни аргументи от органите, до които е била връчена.

Общото събрание на населението

То е инструмент за обсъждане и решаване на въпроси от местно значение, които по целесъобразност са в сферите на компетентност на общинския съвет или на кмета. То се провежда в общини, райони, кметства, населени места и квартали с население до 10 000 души.

Общо събрание на населението се свиква:

 • по инициатива на кметовете (на общини, райони или кметства);
 • след решение на общинските съвети;
 • по искане на поне една петдесета (но не по-малко от двадесет човека) от местното население с избирателни права.

Какви са правилата?

15 дни преди началото на събранието общинските органи трябва да оповестят деня, часа, мястото на провеждане, както и поставените на дневен ред въпроси за разглеждане. За да бъде редовно събранието, се изисква на него да присъстват поне една четвърт от гражданите с избирателни права на територията, на която то се провежда.

Резултатите от гласуването се превръщат в решения на общото събрание на населението. Кметовете издават заповеди за изпълнение на мерки по тях или внасят предложения в Общинския съвет за приемането на решения, правилници и наредби. Законността на решенията от общите събрания на населението може да бъде оспорена пред съответния административен съд, чието решение по конкретните казуси е окончателно.

Присъствие на заседанията на Общинския съвет и обществени посредници

Според Закона за местното самоуправление и местната администрация (чл. 28) гражданите могат да присъстват и на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии. Те могат да се изказват, да отправят питания, да дават становища и предложения от компетентността на органите на местното самоуправление, както и да получават отговори от тях. Гражданското участие в заседанията на общинския съвет и неговите комисии се регулира допълнително от правилниците на общинските съвети.

С решение на общинския съвет може да бъде избран и обществен посредник, който да защитава правата и законния интерес на гражданите пред местната власт и администрация. Неговите правомощия се регулират с правилник, приет от общинския съвет. Наред с това, общинският съвет е органът, който избира и освобождава местния посредник. Тази процедура се осъществява чрез гласуване с квалифицирано мнозинство - ⅔ от броя на съветниците.

Обобщение

От описаното дотук е видно, че общинските органи имат важна роля за нормалното реализиране на гражданското участие в управлението на местно ниво. Тази особеност понякога позволява с процедурни хватки то да бъде ограничавано - откази за насрочването на референдум или за съобразяване с неговите резултати; манипулиране на въпросите за гласуване; използване на факта, че в избирателните списъци все още има “мъртви души”, което се отразява на изборната активност, кворумите за събрания; отказ от въвеждане на позицията “обществен посредник” и т.н. Не е без значение и фактът, че законодателството ни не изяснява напълно изчерпателно кои въпроси са от “местно” значение и кои - от “национално”. В този смисъл местните и национални интереси - например за създаването на мина за добив на изкопаеми ресурси - могат да бъдат в конфликт едни с други, което в крайна сметка да води до блокиране на гражданските допитвания и инициативи.

Не трябва да забравяме обаче, че гражданското участие не се изчерпва единствено с формално регламентираните инструменти за прякото му осъществяване. Като заинтересована страна от провежданите политики, гражданите и техните сдружения могат да развиват своя капацитет за застъпничество, контрол и оценка над дейността на институциите. Те биха могли да оказват влияние над органите на местно самоуправление чрез предоставянето на информация, проучвания и експертиза; чрез участие в задължителните процедури по обществени консултации (ЗНА - чл. 26 ал. 3); сключване на споразумения за сътрудничество с общините; проследяване и контрол на решенията на местната власт с помощта на законовите механизми и/или оспорването им по административен път; чрез сигнализирането за нарушения до институциите, омбудсмана, медиите и т.н. Списъкът на гражданските дейности за участие в правенето на политики не е затворен.

Този текст е създаден като част от инициативата „Промяната започва с действие. Искаме да покажем, че на местните избори на 27 октомври твоят глас има потенциал да промени средата, в която живеем. Инициативата е съвместен проект на Фондация Еконт и Институт за развитие на публичната среда и се реализира с комуникационната подкрепа на Publicis Groupe България. Можете да ни следвате и във Facebook – Промяната започва с действие.