Публикуване на забранителен списък

До 29 май всяка община на своята интернет страница  публикува списъци на заличените лица т.нар. забранителни списъци. В случай, че избирател открие името си в списъка на заличените лица, но причината за включването му е отпаднала или смята, че е включен по грешка, той трябва да предприеме действия. Необходимо е избирателят да подаде заявления по образец – избори за Народно събрание, избори за членове на ЕП от България. Заявленията се подават лично в общината или онлайн, през уебстраницата на общината, с което се удостоверява, че избирателят има право да гласува. Общинската администрация разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Повече за избирателните списъци и отстраняването на грешки – Аз съм избирател/Често задавани въпроси

Дата

29 май 2024

Час/Време

Цял ден

Институт за развитие на публичната среда

error: