Права и задължения на избирателите

Какви са моите права на избирател?
 • Да получа бюлетина за гласуване и да упражня тайно вота си.
 • Да върна сгрешената при поставянето на знака бюлетина и да получа от член на СИК нова бюлетина за гласуване. Това право ми се предоставя само веднъж.
 • Да поискам дописване в избирателния списък, ако имам право да гласувам и не съм включен в избирателния списък, предоставен на секционната избирателна комисия (СИК).
 • Да обжалвам пред районната избирателна комисия (РИК) решението на СИК за недопускане до гласуване. Районната избирателна комисия следва да се произнесе незабавно.
Какво е забранено в изборния ден?
 • Изнасянето на бюлетини извън изборното помещение.
 • Гласуването извън изборното помещение, освен в случаите на гласуване с подвижна избирателна урна.
 • Показването на бюлетината с начина на гласуване.
 • Заснемане на начина на гласуване като се използват мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника.
 • Да се гласува в тъмната стаичка в присъствието на други лица, освен в случаите на разрешено гласуване с придружител на гласоподаватели със затруднения в придвижването или на зрението.
 • Да се влиза в помещението с оръжие и/или предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.
 • Да се извършват действия пред и в изборното помещение, които нарушават обществения ред.
Какво е престъпление?
 • Да гласувам при липса на право.
 • Да гласувам повече от един път.
 • Да купувам или продаваме глас.
Кога имам право да гласувам?
Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- живели са в България или друга държава-членка на ЕС в последните три месеца.
Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат граждани на друга държава-членка на ЕС, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България;
- живели са в България или друга държава-членка на ЕС в последните три месеца и не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани.
С какви документи гласувам?
Документ за самоличност - лична карта или зелен паспорт - за родените до 31.12.1931 година.
Каква е бюлетината?
Гласуваме с бяла и непрозрачна бюлетина, с уникален пореден номер и полиграфическа защита.
Бюлетината е в списъчен вид - вляво в квадратче са изписани номерата на партиите, коалициите от партии и независими кандидати, а на последно място е “Не подкрепям никого”. Срещу всяко квадратче е изписано името на съответната партия, коалиция от партии, независим кандидат и “Не подкрепям никого”. В квадратчето със съответния номер, със знак X или V, с химикал пишещ със син цвят, отбелязваме своята воля.
В дясната половина на бюлетината има отпечатани кръгчета с поредни номера, започващи от 101. Те отговарят на мястото, което заема всеки конкретен кандидат от съответната кандидатска листа. В едно тях бихме могли да поставим знак X или V, за да изразим предпочитание (преференция) към кандидат от вече избраната партия или коалиция.
Не вписваме в бюлетината никакви други специални символи - букви, цифри или други знаци, думи и рисунки, за да не я направим невалидна.
Можете да се запознаете предварително с ОБРАЗЕЦА НА БЮЛЕТИНАТА
На информационно табло пред избирателната секция се поставя образец на бюлетината за гласуване за народни представители. Пред секцията и вътре в тъмната стаичка се поставя указателна табела за начина на гласуване и отбелязване на предпочитание (преференция), както и табло, на което са изписани имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции.
Представител на секционната избирателна комисия откъсва една бюлетина от кочанa пред нас, подпечатва бюлетината веднъж и ни я подава, за да упражним правото си на глас. След като гласуваме в тъмната стаичка, сгъваме бюлетината, представител на комисията сверява дали номерът върху бюлетината съответства на номера върху кочана, при съвпадение откъсва отрязъка с номера от бюлетината, слага втори печат на бюлетината и тогава я пускаме в урната, подписваме се срещу името си в избирателния списък и напускаме изборното помещение.
Кой е в избирателния списък?
Списъците за изборите за членове на Европесйкия парламент от Република България се съставят от общинската администрация по постоянен адрес и са два. В част I на избирателните списъци влизат български граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат постоянен адрес в района на съответната избирателна секция или имат настоящ адрес в района на съответната секция (и постоянен в района на друга) и са подали заявление да бъдат вписани в списък по настоящия си адрес, не по-късно от 14 дни (до 11 май) преди изборния ден. (Приложение 14)
В част II на избирателните списъци влизат граждани на държавни-членки на ЕС, , подали декларации, че желаят да гласуват за членове на Европейския парламент от Република България и отговарят на следните изисквания:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България;
- живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз;
- не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.
Къде се публикуват избирателните списъци?
Предварителните избирателни списъци се обявяват не по-късно от 40 дни преди изборния ден на видно място в района на избирателната секция и се публикуват на интернет страницата на съответната община.
Какво да предприема, ако установя, че ме няма в избирателния списък?
Можем да поискаме отстраняване на непълнотите или грешките в избирателния списък и вписване в него чрез подаване на писмено заявление до кмета на общината, района, кмета на кметството или от кметския наместник не по-късно от 7 дни преди изборния ден - 18 май (Приложение 9). Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с мотивирано решение, което се обявява незабавно на публично място. Решението можем да се обжалваме пред съответния административен съд в двудневен срок от обявяването му. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок от постъпването ѝ и постановява решение, което не подлежи на обжалване.
Как става заличаването от „забранителния списък” в изборния ден?
Ако в изборния ден установим, че сме попаднали в списъка на заличените лица (“забранителен списък”), имаме право да гласуваме, ако представим удостоверение по образец от общината (Приложение 17), че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването ни в списъка.
За целта е необходимо е подадем заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (Приложение 15). След извършване на проверка удостоверението се издава от кмета на общината, района, кметството или от кметския наместник или се дължи мотивиран отказ. След представяне на удостоверението трябва да ни заличат от забранителния списък и всички наши данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния ни адрес.
Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.

Граждани в неравностойно положение

Кога имам право да гласувам с подвижна избирателна урна?
Избирателите с трайни увреждания, които ги възпрепятстват да гласуват в изборното помещение, могат да заявят желание за гласуване с подвижна избирателна кутия до 11 май. Законът изисква уврежданията да са удостоверени с документ на ТЕЛК/НЕЛК.
Заявлението по образец (Приложение 16) трябва да бъде саморъчно подписано и изпратено до 11 май по пощата, чрез факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация (до кмета на общината / кмета на кметството / кметския наместник), съответстваща на постоянния адрес. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
Когато са подадени поне 10 заявления, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината уведомява Районната избирателна комисия (РИК), която със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.
Ако избирател  с трайни увреждания, които го възпрепятстват да гласува в изборното помещение не успее да подаде заявление в изискуемия срок, все още може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (20 май) и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
Каква процедура следва, след като подам заявление за гласуване с подвижна избирателна урна?
Ако не по-малко от 10 избиратели, са подали заявления за гласуване с подвижна избирателна урна, то за населеното място трябва да се назначи най-малко една подвижна секционна избирателна комисия. Районната избирателна комисия ще определи броя на тези комисии, като той зависи от броя на подадените заявления. Ако такава комисия се назначи, то името на съответния избирател ще бъде заличено от общия избирателен списък, за да попадне в този на гласуващите с подвижна кутия.
Как гласувам с подвижна избирателна секция?
На 26 май 2019 г. членове на подвижната секционна избирателна комисия ще посетят избирателите, подали заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Избирателят ще получи бюлетина, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването ѝ. След това представителите на комисията трябва да оставят сам/а избирателя в стаята, за да отбележи своя вот и да сгъне бюлетината (така че да бъде запазена тайната на вота). След това бюлетината се предава на СИК, за да бъде отстранен уникалният номер и за да бъде поставен втори печат, преди бюлетината да бъде пусната в съответната урна.
Други възможности за гласуване на граждани в неравностойно положение
1) Гласуване с придружител:
Когато избирател има затруднения в придвижването или нарушено зрение, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.
При оспорване на решението на председателя от член на комисията, спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели.
Член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

2) Гласуване в специална секция на първия етаж:
В сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, районната избирателна комисия с решение определя секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с нарушено зрение или със затруднения в придвижването. Пред тази избирателната секция се поставят табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Ученици и студенти

Къде гласуват учениците и студентите - редовно обучение?
При избори за членове на Европейския парламент от Република България избирател, който е ученик или студент - редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес.
Как гласуват учениците и студентите?
Когато студент или ученик е избрал да гласува в секция, която се намира в населеното място, където се обучава, различнo от мястото, където е неговият постоянен адрес (университетът е в София, а в личната карта на студента е отбелязан постоянен адрес във Варна, например), той трябва да носи:
- документ за самоличност;
- надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
- декларация по образец (Приложение 75), че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
Избирателят (както и неговите данни) се вписва в допълнителната страница на избирателния списък, а декларацията по образец се прилага и става неразделна част от него. По време на гласуването ученическата или студентската книжка остава в секционната избирателна комисия заедно с документа за самоличност на избирателя. След полагането на подпис от избирателя в избирателния списък в ученическата или студентската книжка се вписва датата на изборите и се отбелязва, че ученикът или студентът е гласувал. Книжката се подписва от председателя или секретаря и от един член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции, след което се връща на избирателя заедно с документа му за самоличност.

Българи в чужбина

Имам ли право да гласувам?
Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- живели са в България или друга държава-членка на ЕС в последните три месеца.
Къде мога да упражня правото си на глас в чужбина?
Правото си на глас извън страната българските граждани могат да упражнят в избирателни секции. Предварително условие за провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България извън страната и за образуването на секции в чужбина е получаването на съгласие от съответната държава, като дипломатическите и консулските представителства на България задължително официално се обръщат с молба за получаване на това съгласие.
Българските граждани, които имат избирателни права и желаят да гласуват извън страната, заявяват това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление до 30 април.
  Електронно заявление може да бъде подадено през страницата на Централната избирателна комисия. Заявление по образец (Приложение 21) може да бъде подадено и лично или чрез писмо в плик по пощата до дипломатическото или консулското представителство на България в съответната държава. То трябва да бъде собственоръчно подписано, като в едно заявление може да е вписано само едно лице, но в едно писмо може да има повече от едно заявление. Препоръчително е наименованието на населеното място извън страната да се изписва и на кирилица, и на латиница.
Изпратеното по електронна поща сканирано заявление до посолството/консулската служба на България в съответната държава не се счита за заявление „изпратено по пощата чрез писмо“.
Ако не съм подал заявление - мога ли да гласувам?
Невключени в списъците за гласуване български граждани с избирателни права, явили се да гласуват в разкрита секция извън страната в деня на изборите, се вписват от секционната избирателна комисия в списъка за гласуване и се допускат до гласуване след представяне на документ за самоличност или удостоверение и декларация по образец. (Приложение 22)
Къде се образуват избирателни секции?
1. Избирателните секции извън страната се образуват в дипломатическо или консулско представителство на Република България.
2. В населените места на държавите-членки на Европейския съюз, в които няма дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление. (Приложение 21)
3. С решение на Централната избирателна комисия по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства в местата в държавите, които не са членки на Европейския съюз, извън дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции въз основа на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление. (Приложение 21)
Общият брой на избирателните секции в една държава, не може да надвишава 35.
Как се съставят избирателните списъци в чужбина?
При провеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изготвят и подписват списъци, в които се вписват лицата, които имат право да гласуват, по държави и места.
Списъците се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България не по-късно от 7 март, съответно на страниците на Министерство на външните работи и на дипломатическите и консулските представителства и съдържат имената на избирателя, номера и адреса на избирателната секция.
Какво мога да направя, ако не съм вписан в избирателните списъци в чужбина?
В случай, че не съм вписан в избирателния списък, мога да обжалвам невписването си в срок до три (3) дни от публикуването на списъка.
Жалбата подавам до Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три (3) дни с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
Жалбата ми трябва да съдържа: собствено, бащино и фамилно; единен граждански номер; адрес на пребиваване в съответната държава; телефонен номер и електронен адрес за връзка; изложение на твърденията за подаване на заявление и доказателства в подкрепа на твърденията.
В кой списък фигурирам?
Аз като гласоподавател съм вписан само в един избирателен списък. С оглед на това Министерството на външните работи изпраща данните на подалите заявления за гласуване извън страната български граждани на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО) в Министерството на регионалното развитие не по-късно от 18 дни преди деня на изборите (7 март 2017 г.), за да бъдат заличени лицата от избирателните списъци за гласуване в Република България.
Как протича гласуването в деня на изборите?
Изборният ден започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време. Когато в 20,00 часа местно време пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 часа местно време, но не по-късно от 21,00 часа местно време.
В изборния ден избирателят следва да представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (ако съм военнослужещ)) на секционната комисия.
Ако избирателят не е вписан в списъка, но има право да гласува, той ще бъде дописан в списъка от секционната избирателна комисия след като представи документ за самоличност и декларация по образец (Приложение 22), че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
Ако срокът на личния ми документ е изтекъл?
В случаите, когато личните документи (паспорт или лична карта) са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване, гражданите могат да гласуват, с удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България. Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия, която вписва в графа „Забележки" на списъка за гласуване номера и датата на издаването му.

Граждани на друга държава-членка на Европейския съюз

Кога имам право да гласувам?
Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат граждани на друга държава-членка на ЕС, които:
- са навършили 18 години към изборния ден включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България;
- живели са в България или друга държава-членка на ЕС в последните три месеца и не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани.
Какви стъпки трябва да предприема?

Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който желае да гласува на изборите за членове на Европейския парламент от Република България подава заявление-декларация (Приложение 11) до общинската администрация по адреса на пребиваване в България не по-късно до 15 април. В случай, че е подавал такава декларация при предходни избори за членове на Европейския парламент от Република България и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

С какви документи гласувам?
Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който желае да гласува удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване и се допуска до гласуване след вписване в избирателния списък на личния му номер, номера на личната му карта или паспорт и на номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него.
Преди гласуването избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал в същите избори за членове на Европейския парламент.
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann