Референдуми

Подписка за произвеждане на национален референдум

Цел на подписката
Да се предложи на Народното събрание произвеждането на национален референдум по определен въпрос или въпроси.
Съдържание

Бланката, на която се събират подписите, трябва да съдържа на всяка страница искането с въпроса или въпросите за референдума.

Всяка бланка е с пореден номер.

Гражданин, който иска да подкрепи предложението вписва в бланката трите си имена, единен граждански номер /ЕГН/, постоянен адрес и саморъчен подпис.

На отделен ред в бланката се отбелязва, че личните данни няма да се използват за други цели, освен за референдума.

В графа “забележки” се вписват и данните на придружителя, ако лицето е с физически или зрителни увреждания и има нужда от помощ при изразяване на волята си. Бланките на подписката се подготвят от инициативния комитет.

Подписката трябва да съдържа не по-малко от 200 000 подписа на български граждани с избирателни права. Тогава Народното събрание разглежда въпроса и решава дали да се проведе национален референдум.

Когато подписката съдържа подписите на не по-малко от 400 000 български граждани с избирателни права, Народното събрание е длъжно да приеме решение за произвеждане на национален референдум.

Виж още /Какви лични данни се събират в подписките на избори и при инициирането на референдуми?/

Участници

В подписката участват българските граждани, които са навършили 18 години, имат постоянен адрес на територията на страната, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Образуване на инициативен комитет

Инициативният комитет се състои от 5 до 15 членове. Инициативният комитет организира и координира подписката, като: 1. подготвя бланките, върху които се събират подписите; 2. след съгласуване с кметовете на общини, определя общодостъпни места, където ще се събират подписите.

Председателят на Народното събрание организира създаването и воденето на публичен регистър, в който се вписват предложенията за произвеждане на национален референдум и инициативните комитети.

Събиране на подписката – лицата, които събират подписи се идентифицират и предоставят данни за инициативния комитет, за когото събират подписи. Те предоставят информация за целите на обработването на личните данни и за получателите, на които ще бъдат разкрити данните.

Гражданите вписват личните си данни пълно, точно и четливо. Това е гаранция, че данните в подписката ще бъдат признати за коректни при тяхната проверка.

Подписите се събират на общодостъпни места, определени от инициативния комитет след съгласуване с кмета на общината.

Законът не изисква лицето, което събира подписи да удостоверява с подписа си, че подписът на избирателя е положен пред него.

Всеки гражданин може да положи подписа си еднократно в подписката, включително и на място, различно от посоченото в неговия постоянен адрес.

Подписката трябва да бъде събрана в срок до 3 месеца от уведомяването на председателя на Народното събрание. В противен случай председателят на Народното събрание прекратява процедурата, като нова подписка с предложение за референдум по същия въпрос може да бъде започната не по-рано от 6 месеца от прекратяване на процедурата.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа данните на гражданите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в подписката.

Депозиране на подписката – подписката се внася в Народното събрание от инициативния комитет, заедно с документите за иницииране на национален референдум, включително и в структуриран електронен вид и се вписва в публичния регистър на предложенията за произвеждане на национален референдум и инициативните комитети.

Проверка на подписката – председателят на Народното събрание незабавно изпраща подписката в структуриран електронен вид на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, която извършва служебна проверка не по-късно от 45 дни от получаването на подписката.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от гражданите – законът не предвижда възможност за проверка на личните данни от участниците в подписката, чрез интернет и на безплатен телефонен номер, така както е при избори.

Обжалване – когато в резултат на проверката се установи, че подписката не отговаря на законовите изисквания, председателят на Народното събрание уведомява инициативния комитет и определя 1-месечен срок за отстраняване на несъответствията. Законът не предвижда изрично ред за обжалване, ако Народното събрание не изпълни законовите си задължения.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 42 и чл. 45;

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – чл. 4, чл. 9, чл. 10, чл. 12, чл. 13,

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6.

Подписка за регистриране на партия или коалиция за участие в информационно – разяснителната кампания за национален референдум

Цел на подписката

Регистриране на партията или коалицията в Централната избирателна комисия /ЦИК/ за участие в информационно-разяснителната кампания за национален референдум.

При едновременно произвеждане на национален референдум и избори, партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите могат да ползват регистрацията си при информационно – разяснителната кампания за произвеждането на национален референдум.

Съдържание

Подписката съдържа пореден номер, трите имена, единен граждански номер /ЕГН/, постоянен адрес в Република България, саморъчен подпис на не по-малко от 2 500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на партията или коалицията в подкрепа на въпроса или алтернативната позиция и подпис на упълномощеното от партията/коалицията лице, пред което е положен подписът на избирателя.

Подписката задължително съдържа и следните надписи: „Всеки гласоподавател може да участва само в един списък на инициативен комитет, партия или коалиция.”, „Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на партията/коалицията в националния референдум в …….”. Горните текстове се изписват в началото на всеки лист, преди полагането на подписите.

Листовете се номерират последователно.

Образецът на подписката се одобрява с решение на ЦИК като част от книжата за реферундума и се обнародва в „Държавен вестник”.

Виж още /Какви лични данни се събират в подписките на избори и при инициирането на референдуми?/

Участници

В подписката участват българските граждани, които са навършили 18 години, имат постоянен адрес на територията на страната към датата на насрочване на референдума, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Предварителни действия

Преди да започнат събирането на подписи, партиите предприемат следните действия за защита на личните данни на гласоподавателите: проверяват дали са вписани в регистър на Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни, както и дали са заявили регистри с примерни наименования „Поддръжници” или „Участници в подписки”; проверяват наличието на инструкция за защита на личните данни; упълномощават лицата, които ще събират подписката, определят мястото, времето и процедурите, по които ще се събират, обработват и пренасят личните данни; определят едно или повече лица за защита на личните данни, които ще отговарят за координиране и прилагане на мерките; организират и провеждат предварителен инструктаж на лицата, които ще събират и обработват личните данни; осъществяват контрол дали лицата, които ще обработват лични данни са подписали декларации, че  няма да разгласяват личните данни, до които са получили достъп при и по повод на изпълнение на задълженията си.

Виж още /На какви въпроси трябва да си отговорят в партиите преди да започнат да събират подписка?/

Събиране на подписката – лицата, които събират подписи задължително се идентифицират и предоставят данни за партията/коалицията, за която събират подписи. Те предоставят информация за целите на обработването на личните данни и за получателите, на които ще бъдат разкрити данните.

Гражданите вписват личните си данни пълно, точно и четливо. Това е гаранция, че данните в подписката ще бъдат признати за коректни при тяхната проверка.

Законодателството изисква лицето, което събира подписи да удостоверява с подписа си, че подписът на гласоподавателя е положен пред него.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа трите имена, ЕГН, населеното място, адреса на гласоподавателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка.

ЦИК определя с решение формата и структурирания електронен вид на списъците с гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на партията или коалицията за участие в информационно-разяснителната кампания за национален референдум.

Депозиране на подписката – подписката, включително и в структуриран електронен вид се представя в ЦИК, заедно със заявлението за регистрация не по-късно от 40 дни преди деня на референдума.

Проверка на подписите – списъците в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/. ГД „ГРАО” извършва проверката не по-късно от 37 дни от датата на референдума. Това се извършва съобразно решение на ЦИК за проверка на списъците с избирателите.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от гласоподавателите – ЦИК осигурява възможност всеки гласоподавател да може да прави справка в списъците по ЕГН. Справката се извършва онлайн чрез страницата на ЦИК при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Виж още /Как можем да направим справка дали сме включени в подписка?/. Ако в резултат на направената справка се установи, че личните данни на гласоподавателя присъстват в подписката, без той да се е подписвал в подкрепа на съответната регистрация, същият може да изпрати жалба до Комисията за защита на личните данни. Виж още /Какво можем да направим, ако установим, че личните ни данни са използвани без наше съгласие?/.

Обжалване – когато в резултат на проверката се установи, че подписката не отговаря на законовите изисквания, регистрацията на партията или коалицията се заличава с решение на ЦИК. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в срок от 3 дни от обявяването му.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 42, чл. 45;

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – чл. 16, § 2 от Преходните и заключителни разпоредби;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6.


Подписка за регистриране на инициативен комитет за участие в информационно – разяснителната кампания за национален референдум

Цел на подписката

Регистриране на инициативен комитет в Централната избирателна комисия /ЦИК/ за участие в информационно – разяснителната кампания за национален референдум.

Съдържание

Подписката съдържа пореден номер, трите имена, единен граждански номер /ЕГН/, постоянен адрес в Република България и саморъчен подпис на не по-малко от 2 500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията в подкрепа на въпроса или алтернативната позиция, подпис на член на инициативния комитет, пред когото е положен подписа на гласоподавателя.

Подписката задължително съдържа и следните надписи: „Всеки гласоподавател може да участва само в един списък на инициативен комитет, партия или коалиция.”, „Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на инициативния комитет в националния референдум в …….”. Горните текстове се изписват в началото на всеки лист, преди полагането на подписите. Листовете се номерират последователно.

Образецът на подписката се одобрява с решение на ЦИК като част от книжата за реферундума и се обнародва в „Държавен вестник”.

Виж още /Какви лични данни се събират в подписките на избори и при инициирането на референдуми?/

Участници

В подписката участват българските граждани, които са навършили 18 години, имат постоянен адрес на територията на страната към датата на насрочване на референдума, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Предварителни действия

Образуване на инициативен комитет – инициативният комитет се състои от не по-малко от 21 члена, които са навършили 18 г., не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен адрес на територията на Република България към датата на насрочване на националния референдум.

Всеки гласоподавател може да участва само в един инициативен комитет.

Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

Всеки член на инициативния комитет подписва декларация, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на въпроса или алтернативната позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен предвидените в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборния кодекс.

Събиране на подписката – лицата, които събират подписи задължително се идентифицират и предоставят данни за инициативния комитет, за когото събират подписи. Те предоставят информация за целите на обработването на личните данни и за получателите, на които ще бъдат разкрити данните.

Гражданите вписват личните си данни пълно, точно и четливо. Това е гаранция, че данните в подписката ще бъдат признати за коректни при тяхната проверка.

Законодателството изисква подписите на гласоподавателите да се полагат пред член на инициативния комитет. Това обстоятелство се удостоверява с подписа на члена на инициативния комитет.

Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент 679 и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от регламента.

Подписката се събира на публични места, предварително съгласувани с общината.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа трите имена, ЕГН, населеното място, адреса на гласоподавателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка.

ЦИК определя с решение формата и структурирания електронен вид на списъците с гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно – разяснителната кампания за национален референдум.

Депозиране на подписката – подписката, включително и в структуриран електронен вид се представя в ЦИК, заедно със заявлението за регистрация не по-късно от 40 дни преди деня на референдума.

Проверка на подписите – списъците в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/. ГД „ГРАО” извършва проверката не по-късно от 37 дни от датата на референдума. Това се извършва съобразно решение на ЦИК за проверка на списъците с избирателите.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от гласоподавателите – ЦИК осигурява възможност всеки гласоподавател да може да прави справка в списъците по ЕГН. Справката се извършва онлайн чрез страницата на ЦИК при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Виж още /Как можем да направим справка дали сме включени в подписка?/. Ако в резултат на направената справка се установи, че личните данни на избирателя присъстват в подписката, без той да се е подписвал в подкрепа на съответната регистрация, същият може да изпрати жалба до Комисията за защита на личните данни. Виж още /Какво можем да направим, ако установим, че личните ни данни са използвани без наше съгласие?/.

Обжалване – когато в резултат на проверката се установи, че подписката не отговаря на законовите изисквания, регистрацията на инициативния комитет се заличава с решение на ЦИК. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в срок от 3 дни от обявяването му.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 42, чл. 45;

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – чл. 16, § 2 от Преходните и заключителни разпоредби;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6. 

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann
Copy link
Powered by Social Snap