Избори за народни представители

Подписка за регистриране на партия или коалиция за участие в избори за народни представители

Цел на подписката

Регистриране на партията или коалицията в Централната избирателна комисия /ЦИК/ за участие в избори за народни представители.

Съдържание

Подписката съдържа пореден номер, трите имена, единен граждански номер /ЕГН/, саморъчен подпис на не по-малко от 2 500 избиратели, подпис на упълномощеното от партията/коалицията лице, пред което е положен подписът на избирателя.
Подписката задължително съдържа и следните надписи: „Всеки избирател може да участва само в един списък”, „Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на партията/коалицията за участие в избори за народни представители”.
Образецът на подписката се одобрява с решение на ЦИК като част от изборните книжа и се обнародва в „Държавен вестник”.
Виж още /Какви лични данни се събират в подписките на избори и при инициирането на референдуми?/

Участници

В подписката участват българските граждани, навършили 18 г., с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Предварителни действия

Преди да започнат събирането на подписи, партиите предприемат следните действия за защита на личните данни на избирателите: проверяват дали са вписани в регистър на Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни, както и дали са заявили регистри с примерни наименования „Поддръжници” или „Участници в подписки”; проверяват наличието на инструкция за защита на личните данни; упълномощават лицата, които ще събират подписката, определят мястото, времето и процедурите, по които ще се събират, обработват и пренасят личните данни; определят едно или повече лица за защита на личните данни, които ще отговарят за координиране и прилагане на мерките; организират и провеждат предварителен инструктаж на лицата, които ще събират и обработват личните данни; осъществяват контрол дали лицата, които ще обработват лични данни са подписали декларации, че  няма да разгласяват личните данни, до които са получили достъп при и по повод на изпълнение на задълженията си.

Виж още /На какви въпроси трябва да си отговорят партиите, преди да започнат да събират подписка/

Събиране на подписката – лицата, които събират подписи задължително се идентифицират и предоставят данни за партията/коалицията, за която събират подписи. Те предоставят информация за целите на обработването на личните данни и за получателите, на които ще бъдат разкрити данните.

Гражданите вписват личните си данни пълно, точно и четливо. Това е гаранция, че данните в подписката ще бъдат признати за коректни при тяхната проверка.

Изборният кодекс изисква подписите да се полагат пред упълномощени от партията/коалицията лица.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа имената и ЕГН на избирателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка.

ЦИК определя с решение формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партията или коалицията за участие в изборите за народни представители.

Депозиране на подписката – подписката, включително и в структуриран електронен вид се представя в ЦИК, заедно със заявлението за регистрация, не по-късно от 45 дни от изборния ден.

Проверка на подписите – списъците в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/ за проверка. ГД „ГРАО” извършва проверката не по-късно от 42 дни от изборния ден. Това се извършва съобразно решение на ЦИК за проверка на списъците с избирателите. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. При поискване от партията, ЦИК й предоставя в писмен вид данните от проверката.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от избирателите – ЦИК осигурява възможност на всеки избирател да прави справка в списъка по ЕГН на своята интернет страница и на безплатен телефонен номер.

Виж още /Как можем да направим справка дали сме включени в подписка?/. Ако в резултат на направената справка се установи, че личните данни на избирателя присъстват в подписката, без той да се е подписвал в подкрепа на съответната регистрация, същият може да изпрати жалба до Комисията за защита на личните данни. Виж още /Какво можем да направим, ако установим, че личните ни данни са използвани без наше съгласие?/.

Обжалване – когато в резултат от проверката се установи, че подписката не отговаря на законовите изисквания, регистрацията на партията или коалицията се заличава с решение на ЦИК, което се съобщава веднага и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 42;

Изборен кодекс – чл. 133, чл. 135, чл. 136, чл. 140, чл. 141, чл. 142, чл. 143;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6

Подписка за регистриране на независим кандидат за участие в избори за народни представители

Цел на подписката

Регистриране на независим кандидат в Районната избирателна комисия /РИК/ за участие в изборите за народни представители.

Съдържание

Подписката съдържа пореден номер, трите имена, единен граждански номер /ЕГН/, постоянен адрес, саморъчен подпис на не по-малко от едно на сто, но не повече от 1 000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи издигането на независимия кандидат, подпис на члена на инициативния комитет, пред който е положен подписът на избирателя.

Подписката задължително съдържа и следните надписи ”Всеки избирател може да участва само в един списък”. „Подписаните даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на независимия кандидат за народен представител в избирателен район № …….” . Този текст се изписва в началото на всеки лист преди полагането на подписите. Листовете се номерират последователно.

Образецът на подписката се одобрява с решение на Централната избирателна комисия /ЦИК/ като част от изборните книжа и се обнародва в „Държавен вестник”.

Виж още /„Какви лични данни се събират в подписките на избори и при инициирането на референдуми?”/

Участници

В подписката участват българските граждани с постоянен адрес в съответния избирателен район, навършили 18 г., с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите  наказание лишаване от свобода.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Образуване на инициативен комитет – инициативен комитет се образува от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява. Инициативният комитет се регистрира в РИК.  Към заявлението за регистрация се прилага декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс. Отказът за регистрация на РИК може да се обжалва пред ЦИК, а отказът на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд /ВАС/.

Събиране на подписката – лицата, които събират подписи задължително се идентифицират и предоставят данни за инициативния комитет, за когото събират подписи. Те предоставят информация за целите на обработването на личните данни и за получателите, на които ще бъдат разкрити данните.

Гражданите вписват личните си данни пълно, точно и четливо. Това е гаранция, че данните в подписката ще бъдат признати за коректни при тяхната проверка.

Законодателството изисква подписите на избирателите да се полагат пред член на инициативния комитет. Това обстоятелство се удостоверява с подписа на члена на инициативния комитет.

Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент 679 и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от регламента.

Подписката се събира на публични места, предварително съгласувани с общината.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа имената и ЕГН на избирателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка.

ЦИК определя с решение формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат за народен представител.

Депозиране на подписката – подписката, включително и в структуриран електронен вид се представя в РИК, заедно с предложението за регистрация на независимия кандидат, не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

Проверка на подписката – списъците в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/ за проверка. Териториалното звено на ГД „ГРАО” извършва проверката не по-късно от 27 дни от изборния ден. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. При поискване от инициативния комитет, РИК му предоставя в писмен вид данните от проверката.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от избирателите – РИК осигурява възможност на всеки избирател – български гражданин да може да прави справка в списъка по ЕГН, включително на безплатен телефонен номер.

Виж още /Как можем да направим справка дали сме включени в подписка?/. Ако в резултат на направената справка се установи, че личните данни на избирателя присъстват в подписката, без той да се е подписвал в подкрепа на съответната регистрация, същият може да изпрати жалба до Комисията за защита на личните данни. Виж още /Какво можем да направим, ако установим, че личните ни данни са използвани без наше съгласие?/.

Обжалване – когато в резултат на проверката се установи, че подписката не отговаря на законовите изисквания, регистрацията на независимия кандидат се заличава с решение РИК, което се съобщава веднага и подлежи на обжалване пред ЦИК.

Решението на ЦИК се обжалва пред ВАС.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 42;

Изборен кодекс – чл. 251, чл. 257, чл. 258, чл. 259, чл. 260;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6.

Избори за президент и вицепрезидент на Републиката

Подписка за регистриране на партия или коалиция за участие в избори за президент и вицепрезидент на Републиката

Цел на подписката

Регистриране на партията или коалицията в Централната избирателна комисия /ЦИК/ за участие в избори за президент и вицепрезидент на Републиката.

Съдържание

Подписката съдържа пореден номер, трите имена, единен граждански номер /ЕГН/, саморъчен подпис на не по-малко от 2 500 избиратели, подпис на упълномощеното от партията/коалицията лице, пред което е положен подписът на избирателя.

Подписката задължително съдържа и следните надписи: „Всеки избирател може да участва само в един списък”, „Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на партията/коалицията за участие в избори за президент и вицепрезидент на Републиката”.

Образецът на подписката се одобрява с решение на ЦИК като част от изборните книжа и се обнародва в „Държавен вестник”.

Виж още /Какви лични данни се събират в подписките на избори и при инициирането на референдуми?/

Участници

В подписката участват българските граждани, навършили 18 г., с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Предварителни действия

Преди да започнат събирането на подписи, партиите предприемат следните действия за защита на личните данни на избирателите: проверяват дали са вписани в  регистър на Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни, както и дали са заявили регистри с примерни наименования „Поддръжници” или „Участници в подписки”; проверяват наличието на инструкция за защита на личните данни; упълномощават лицата, които ще събират подписката, определят мястото, времето и процедурите, по които ще се събират, обработват и пренасят личните данни; определят едно или повече лица за защита на личните данни, които ще отговарят за координиране и прилагане на мерките; организират и провеждат предварителен инструктаж на лицата, които ще събират и обработват личните данни; осъществяват контрол дали лицата, които ще обработват лични данни са подписали декларации, че  няма да разгласяват личните данни, до които са получили достъп при и по повод на изпълнение на задълженията си.

Виж още /На какви въпроси трябва да си отговорят партиите, преди да започнат да събират подписка/

Събиране на подписката – лицата, които събират подписи задължително се идентифицират и предоставят данни за партията/коалицията, за която събират подписи. Те предоставят информация за целите на обработването на личните данни и за получателите, на които ще бъдат разкрити данните.

Гражданите вписват личните си данни пълно, точно и четливо. Това е гаранция, че данните в подписката ще бъдат признати за коректни при тяхната проверка.

Изборният кодекс изисква подписите да се полагат пред упълномощени от партията/коалицията лица.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа имената и ЕГН на избирателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка.

ЦИК определя с решение формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партията или коалицията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката.

Депозиране на подписката – подписката, включително и в структуриран електронен вид се представя в ЦИК, заедно със заявлението за регистрация, не по-късно от 45 дни от изборния ден.

Проверка на подписите – списъците в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/ за проверка. ГД „ГРАО” извършва проверката не по-късно от 27 дни от изборния ден. Това се извършва съобразно решение на ЦИК за проверка на списъците с избирателите. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. При поискване от партията, ЦИК й предоставя в писмен вид данните от проверката.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от избирателите – ЦИК осигурява възможност на всеки избирател да прави справка в списъка по ЕГН, включително на безплатен телефонен номер.

Виж още /Как можем да направим справка дали сме включени в подписка?/. Ако в резултат на направената справка се установи, че личните данни на избирателя присъстват в подписката, без той да се е подписвал в подкрепа на съответната регистрация, същият може да изпрати жалба до Комисията за защита на личните данни. Виж още /Какво можем да направим, ако установим, че личните ни данни са използвани без наше съгласие?/.

Обжалване – когато в резултат от проверката се установи, че подписката не отговаря на законовите изисквания, регистрацията на партията или коалицията се заличава с решение на ЦИК, което се съобщава веднага и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 42;

Изборен кодекс – чл. 133, чл. 135, чл. 136, чл. 140, чл. 141, чл. 142, чл. 143;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6.

Подписка за регистриране на независими кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката

Цел на подписката

Регистриране на независими кандидати в Централната избирателна комисия /ЦИК/ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката.

Съдържание

Подписката съдържа пореден номер, трите имена, единен граждански номер /ЕГН/, саморъчен подпис на не по-малко от 2 500 избиратели, подпис на члена на инициативния комитет, пред когото е положен подписът на гласоподавателя.

Подписката задължително съдържа и следните надписи ”Всеки избирател може да участва само в един списък”. „Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на инициативните комитети за участие в избори за президент и вицепрезидент на Републиката”.

Образецът на подписката се с одобрява решение на ЦИК като част от изборните книжа и се обнародва в „Държавен вестник”.

Виж още /Какви лични данни се събират в подписките на избори и при инициирането на референдуми?/

Участници

В подписката участват българските граждани, навършили 18 г., с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Образуване на инициативен комитет – инициативен комитет се образува от не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява. Инициативният комитет се регистрира в ЦИК. Към заявлението за регистрация се прилага декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс. Отказът за регистрация на ЦИК може да се обжалва пред Върховния административен съд /ВАС/.

Събиране на подписката – лицата, които събират подписи задължително се идентифицират и предоставят данни за инициативния комитет, за когото събират подписи. Те предоставят информация за целите на обработването на личните данни и за получателите, на които ще бъдат разкрити данните.

Гражданите вписват личните си данни пълно, точно и четливо. Това е гаранция, че данните в подписката ще бъдат признати за коректни при тяхната проверка.

Законодателството изисква подписите на избирателите да се полагат пред член на инициативния комитет. Това обстоятелство се удостоверява с подписа на члена на инициативния комитет.

Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент 679 и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от регламента.

Подписката се събира на публични места, предварително съгласувани с общината.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа имената и ЕГН на избирателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка.

ЦИК определя с решение формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент и вицепрезидент.

Депозиране на подписката – подписката, включително и в структуриран електронен вид се представя в ЦИК, не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

Проверка на подписката – списъците в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/ за проверка. ГД „ГРАО” извършва проверката не по-късно от 27 дни от изборния ден. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. При поискване от инициативния комитет, ЦИК му предоставя в писмен вид данните от проверката.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от избирателите – ЦИК осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в списъка по ЕГН, включително на безплатен телефонен номер.

Виж още /Как можем да направим справка дали сме включени в подписка?/. Ако в резултат на направената справка се установи, че личните данни на избирателя присъстват в подписката, без той да се е подписвал в подкрепа на съответната регистрация, същият може да изпрати жалба до Комисията за защита на личните данни. Виж още /Какво можем да направим, ако установим, че личните ни данни са използвани без наше съгласие?/.

Обжалване – когато в резултат на проверката се установи, че подписката не отговаря на законовите изисквания, регистрацията на независимите кандидати се заличава с решение на ЦИК, което се изпраща веднага на инициативния комитет.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред ВАС.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 42, ал. 1;

Изборен кодекс – чл. 307, чл. 320, чл. 322, чл. 323;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6.

Избори за членове на Европейския парламент от Република България

Подписка за регистриране на партия или коалиция за участие в избори за членове на Европейския парламент от Република България

Цел на подписката

Регистриране на партията или коалицията в Централната избирателна комисия /ЦИК/ за участие в избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Съдържание

Подписката съдържа пореден номер, трите имена, единен граждански номер /ЕГН/, саморъчен подпис на не по-малко от 2 500 избиратели, подпис на упълномощеното от партията/коалицията лице, пред което е положен подписът на избирателя. Когато в подписката участват избиратели – граждани на друга държва – членка на Европейския съюз /ЕС/, в подписката се посочват имената, личният номер, номерът на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него и саморъчен подпис.

Подписката задължително съдържа и следните надписи: „Всеки избирател може да участва само в един списък.”, „Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на паритията/коалицията за участие в избори за членове на Европейския парламент от Република България”.

Образецът на подписката се одобрява с решение на ЦИК като част от изборните книжа и се обнародва в „Държавен вестник”.

Виж още /Какви лични данни се събират в подписките на избори и при инициирането на референдуми?/

Участници

В подписката участват имащите право да избират членове на Европейския парламент от Република България български граждани, навършили 18 г. към изборния ден, включително живели най-малко през последните 3 месеца в Република България или в друга държава – членка на ЕС, които  не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Право да избират членове на Европейския парламент, съответно да участват в подписката имат и всички граждани на друга държава – членка на ЕС, които са навършили 18 г. към изборния ден, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните 3 месеца в Република България или в друга държва – членка на ЕС и не са лишени от правото да избират в държавата – членка, на която са граждани.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Предварителни действия

Преди да започнат събирането на подписи, партиите предприемат следните действия за защита на личните данни на избирателите: проверяват дали са вписани в регистър на Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни, както и дали са заявили регистри с примерни наименования „Поддръжници” или „Участници в подписки”; проверяват наличието на инструкция за защита на личните данни; упълномощават лицата, които ще събират подписката, определят мястото, времето и процедурите, по които ще се събират, обработват и пренасят личните данни; определят едно или повече лица за защита на личните данни, които ще отговарят за координиране и прилагане на мерките; организират и провеждат предварителен инструктаж на лицата, които ще събират и обработват личните данни; осъществяват контрол дали лицата, които ще обработват лични данни са подписали декларации, че  няма да разгласяват личните данни, до които са получили достъп при и по повод на изпълнение на задълженията си.

Виж още /На какви въпроси трябва да си отговорят партиите, преди да започнат да събират подписка/

Събиране на подписката – лицата, които събират подписи задължително се идентифицират и предоставят данни за партията/коалицията, за която събират подписи. Те предоставят информация за целите на обработването на личните данни и за получателите, на които ще бъдат разкрити данните.

Гражданите вписват личните си данни пълно, точно и четливо. Това е гаранция, че данните в подписката ще бъдат признати за коректни при тяхната проверка.

Изборният кодекс изисква лицето, което събира подписи да удостоверява с подписа си, че подписът на избирателя е положен пред него.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа имената и ЕГН на избирателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка.

ЦИК определя с решение формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партията или коалицията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Депозиране на подписката – подписката, включително и в структуриран електронен вид се представя в ЦИК, заедно със заявлението за регистрация, не по-късно от 45 дни от изборния ден.

Проверка на подписите – списъците в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/ за проверка. ГД „ГРАО” извършва проверката не по-късно от 42 дни от изборния ден. Това се извършва съобразно решение на ЦИК за проверка на списъците с избирателите. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. При поискване от партията, ЦИК й предоставя в писмен вид данните от проверката.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от избирателите – ЦИК осигурява възможност на всеки избирател да прави справка в списъка по ЕГН, включително на безплатен телефонен номер.

Виж още /Как можем да направим справка дали сме включени в подписка?/. Ако в резултат на направената справка се установи, че личните данни на избирателя присъстват в подписката, без той да се е подписвал в подкрепа на съответната регистрация, същият може да изпрати жалба до Комисията за защита на личните данни. Виж още /Какво можем да направим, ако установим, че личните ни данни са използвани без наше съгласие?/.

Обжалване – когато в резултат от проверката се установи, че подписката не отговаря на законовите изисквания, регистрацията на партията или коалицията се заличава с решение на ЦИК, което се съобщава веднага и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 42;

Изборен кодекс – чл. 133, чл. 135, чл. 136, чл. 140, чл. 142, чл. 143;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6.

Подписка за регистриране на независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България

Цел на подписката

Регистриране на независим кандидат в Централната избирателна комисия /ЦИК/ за участие в избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Съдържание

Подписката съдържа пореден номер, имената, единен граждански номер /ЕГН/ и саморъчен подпис на не по-малко от 2 500 изибиратели, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз /ЕС/, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него и саморъчен подпис. Подписката съдържа и подпис на члена на инициативния комитет, пред който е положен подписът на избирателя.

Подписката задължително съдържа и следните надписи: „Всеки избирател може да участва само в един списък”, „Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на инициативния комитет за участие в избори за членове на Европейския парламент от Република България”.

Образецът на подписката се одобрява с решение на ЦИК като част от изборните книжа и се обнародва в „Държавен вестник”.

Виж още /Какви лични данни се събират в подписките на избори и при инициирането на референдуми?/

Участници

В подписката участват имащите право да избират членове на Европейския парламент от Република България български граждани, навършили 18 г. към изборния ден, живели най-малко през последните 3 месеца в Република България или в друга държава – членка на ЕС, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Право да избират членове на Европейския парламент, съответно да участват в подписката имат и всички граждани на друга държава – членка на ЕС, които са навършили 18 г., не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните 3 месеца в Република България или в друга държва – членка на ЕС и не са лишени от правото да избират в държавата – членка, на която са граждани.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Образуване на инициативен комитет – инициативен комитет се образува от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване – за гражданите на друга държава – членка на ЕС на територията на страна. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява. Инициативният комитет се регистрира в ЦИК. Към заявлението за регистрация се прилага декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс. Отказът за регистрация на ЦИК може да се обжалва пред Върховния административен съд /ВАС/.

Събиране на подписката – лицата, които събират подписи задължително се идентифицират и предоставят данни за инициативния комитет, за когото събират подписи. Те предоставят информация за целите на обработването на личните данни и за получателите, на които ще бъдат разкрити данните.

Гражданите вписват личните си данни пълно, точно и четливо. Това е гаранция, че данните в подписката ще бъдат признати за коректни при тяхната проверка.

Законодателството изисква подписите на избирателите да се полагат пред член на инициативния комитет. Това обстоятелство се удостоверява с подписа на члена на инициативния комитет.

Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент 679 и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от регламента.

Подписката се събира на публични места, предварително съгласувани с общината.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа имената и ЕГН на избирателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка.

ЦИК определя с решение формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Депозиране на подписката – подписката, включително и в структуриран електронен вид се представя в ЦИК, заедно със заявлението за регистрация, не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

Проверка на подписите – списъците в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/ за проверка. ГД „ГРАО” извършва проверката не по-късно от 27 дни от изборния ден. Това се извършва съобразно решение на ЦИК за проверка на списъците с избирателите. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. При поискване от инициативния комитет, ЦИК му предоставя в писмен вид данните от проверката.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от избирателите – ЦИК осигурява възможност на всеки избирател – български гражданин или гражданин на държава – членка на ЕС, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ да може да прави справка в списъка по ЕГН или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

Виж още /Как можем да направим справка дали сме включени в подписка?/. Ако в резултат на направената справка се установи, че личните данни на избирателя присъстват в подписката, без той да се е подписвал в подкрепа на съответната регистрация, същият може да изпрати жалба до Комисията за защита на личните данни. Виж още /Какво можем да направим, ако установим, че личните ни данни са използвани без наше съгласие?/.

Обжалване – когато в резултат от проверката се установи, че подписката не отговаря на законовите изисквания, регистрацията на независимия кандидат се заличава с решение на ЦИК, което се съобщава веднага и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 42;

Изборен кодекс –  чл. 367, чл. 368, чл. 369, чл. 370;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6.

Избори за общински съветници и кметове

Подписка за регистриране на партия или коалиция за участие в избори за общински съветници и кметове

Цел на подписката

Регистриране на партията или коалицията в Централната избирателна комисия /ЦИК/ за участие в избори за общински съветници и кметове.

Съдържание

Подписката съдържа пореден номер, имената, единен граждански номер /ЕГН/ и саморъчен подпис на избирателите, а когато регистрацията на партията или коалицията бъде подкрепена и от избиратели, които са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз /ЕС/, в списъците се посочват имената, личният номер, номерът на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него и саморъчен подпис. Подписката съдържа и подпис на упълномощеното от партията/коалицията лице, пред което е положен подписът на избирателя.

Подписката задължително съдържа и следните надписи: „Всеки избирател може да участва само в един списък”, „Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на партиите или коалициите за участие в избори за общински съветници и кметове”.

Образецът на подписката се одобрява с решение на ЦИК като част от изборните книжа и се обнародва в „Държавен вестник”.

Виж още /Какви лични данни се събират в подписките на избори и при инициирането на референдуми?/

Участници

В подписката участват българските граждани, които са навършили 18 г., не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Право да участват в подписката имат и граждани на държави – членки на ЕС, ако са навършили 18 г., не са поставени под запрещение, имат статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не са лишени от правото да избират в държавата-членка на ЕС, на която са граждани.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Предварителни действия

Преди да започнат събирането на подписи, партиите предприемат следните действия за защита на личните данни на избирателите: проверяват дали са вписани в регистър на Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни, както и дали са заявили регистри с примерни наименования „Поддръжници” или „Участници в подписки”; проверяват наличието на инструкция за защита на личните данни; упълномощават лицата, които ще събират подписката, определят мястото, времето и процедурите, по които ще се събират, обработват и пренасят личните данни; определят едно или повече лица за защита на личните данни, които ще отговарят за координиране и прилагане на мерките; организират и провеждат предварителен инструктаж на лицата, които ще събират и обработват личните данни; осъществяват контрол дали лицата, които ще обработват лични данни са подписали декларации, че  няма да разгласяват личните данни, до които са получили достъп при и по повод на изпълнение на задълженията си.

Виж още /На какви въпроси трябва да си отговорят партиите, преди да започнат да събират подписка/

Събиране на подписката – лицата, които събират подписи задължително се идентифицират и предоставят данни за партията/коалицията, за която събират подписи. Те предоставят информация за целите на обработването на личните данни и за получателите, на които ще бъдат разкрити данните.

Гражданите вписват личните си данни пълно, точно и четливо. Това е гаранция, че данните в подписката ще бъдат признати за коректни при тяхната проверка.

Изборният кодекс изисква лицето, което събира подписи да удостоверява с подписа си, че подписът на избирателя е положен пред него.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа имената и ЕГН на избирателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка.

ЦИК определя с решение формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партията или коалицията за участие в изборите за общински съветници и кметове.

Депозиране на подписката – подписката, включително и в структуриран електронен вид се представя в ЦИК, заедно със заявлението за регистрация, не по-късно от 45 дни от изборния ден.

Проверка на подписите – списъците в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/ за проверка. ГД „ГРАО” извършва проверката не по-късно от 42 дни от изборния ден. Това се извършва съобразно решение на ЦИК за проверка на списъците с избирателите. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. При поискване от партията, ЦИК й предоставя в писмен вид данните от проверката.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от избирателите – ЦИК осигурява възможност на всеки избирател да прави справка в списъка по ЕГН, включително на безплатен телефонен номер.

Виж още /Как можем да направим справка дали сме включени в подписка?/. Ако в резултат на направената справка се установи, че личните данни на избирателя присъстват в подписката, без той да се е подписвал в подкрепа на съответната регистрация, същият може да изпрати жалба до Комисията за защита на личните данни. Виж още /Какво можем да направим, ако установим, че личните ни данни са използвани без наше съгласие?/.

Обжалване – когато в резултат от проверката се установи, че подписката не отговаря на законовите изисквания, регистрацията на партията или коалицията се заличава с решение на ЦИК, което се съобщава веднага и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 42;

Изборен кодекс – чл. 133, чл. 135, чл. 136, чл. 140, чл. 142, чл. 143, чл. 396;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6. 

Подписка за регистриране на независим кандидат за кмет на община

Цел на подписката

Регистриране на независим кандидат за кмет на община в Общинската избирателна комисия /ОИК/ за участие в местните избори.

Съдържание

Подписката съдържа пореден номер, трите имена на българските граждани, единен граждански номер /ЕГН/, постоянен адрес в общината и саморъчен подпис на избирателя, а за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз /ЕС/, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, адрес на пребиваване, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, саморъчен подпис. Подписката съдържа и подпис на член на инициативен комитет, пред когото е положен подписа на избирателя.

Подписката задължително съдържа и следните надписи: „Всеки избирател може да участва само в една подписка.”, „Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на независимия кандидат за участие в изборите за общински съветници и кметове, на ………..г., в община ……………..”. Горният текст се изписва в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се номерират последователно.

Образецът на подписката се одобрява с решение на Централната избирателна комисия /ЦИК/ като част от изборните книжа и се обнародва в „Държавен вестник”.

За кмет на община, подписката е необходимо да съдържа следния брой подписи според населението:

До 10 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;

До 20 000 жители – най-малко 400 избиратели от общината;

До 50 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;

До 100 000 жители – най-малко 1 000 избиратели от общината;

Над 100 000 жители – най-малко 2 000 избиратели от общината.

Виж още /Какви лични данни се събират в подписките на избори и при инициирането на референдуми?/

Участници

В подписката участват българските граждани, които са навършили 18 г., не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответната община.

Право да участва в подписката има всеки гражданин на държава – членка на ЕС, ако е навършил 18 г., не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на постоянно или продължително пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответната община и не е лишен от правото да избира в държавата-членка на ЕС, на която е гражданин.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Образуване на инициативен комитет – инициативен комитет се образува от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес на територията на общината. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява. Инициативният комитет се регистрира в ОИК. Към заявлението за регистрация се прилага декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс. Отказът за регистрация на ОИК може да се обжалва пред ЦИК, а отказът на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд /ВАС/

Събиране на подписката – лицата, които събират подписи задължително се идентифицират и предоставят данни за инициативния комитет, за когото събират подписи. Те предоставят информация за целите на обработването на личните данни и за получателите, на които ще бъдат разкрити данните.

Гражданите вписват личните си данни пълно, точно и четливо. Това е гаранция, че данните в подписката ще бъдат признати за коректни при тяхната проверка.

Законодателството изисква подписите на избирателите да се полагат пред член на инициативния комитет. Това обстоятелство се удостоверява с подписа на члена на инициативния комитет.

Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент 679 и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от регламента.

Подписката се събира на публични места, предварително съгласувани с общината.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа имената и ЕГН на избирателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка.

ЦИК определя с решение формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат за кмет на общината.

Депозиране на подписката – подписката, включително и в структуриран електронен вид се представя в ОИК, заедно с предложението за регистрация на независимия кандидат, не по-късно от 32 дни от изборния ден.

Проверка на подписката – списъците в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предоставят незабавно на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/ за проверка. Териториалното звено на ГД „ГРАО” извършва проверката не по-късно от 27 дни от изборния ден. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. При поискване от инициативния комитет, ОИК му предоставя в писмен вид данните от проверката.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от избирателите – ОИК осигурява възможност на всеки избирател – български гражданин или гражданин на държава –членка на ЕС, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ да може да прави справка в списъка по ЕГН или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

Виж още /Как можем да направим справка дали сме включени в подписка?/. Ако в резултат на направената справка се установи, че личните данни на избирателя присъстват в подписката, без той да се е подписвал в подкрепа на съответната регистрация, същият може да изпрати жалба до Комисията за защита на личните данни. Виж още /Какво можем да направим, ако установим, че личните ни данни са използвани без наше съгласие?/.

Обжалване – когато в резултат на проверката се установи, че подписката не отговаря на законовите изисквания, регистрацията на независимия кандидат се заличава с решение на ОИК, което се съобщава веднага и подлежи на обжалване пред ЦИК.

Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 42;

Изборен кодекс – чл. 151, чл. 152, чл. 153, чл. 154, чл. 416, чл. 418, чл. 419;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6.


Подписка за регистриране на независим кандидат за кмет на район

Цел на подписката

Регистриране на независим кандидат за кмет на район в Общинската избирателна комисия /ОИК/ за участие в избори за общински съветници и кметове.

Съдържание

Подписката съдържа пореден номер, трите имена на българските граждани, единен граждански номер /ЕГН/, постоянен адрес в общината и саморъчен подпис на избирателя, а за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз /ЕС/, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, адрес на пребиваване, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, саморъчен подпис. Подписката съдържа и подпис на член на инициативен комитет, пред когото е положен подписа на избирателя.

Подписката задължително съдържа и следните надписи: „Всеки избирател може да участва само в една подписка.”, „Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на независимия кандидат за участие в изборите за общински съветници и кметове, на ………..г., в община ……………..”. Горният текст се изписва в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се номерират последователно.

Образецът на подписката се одобрява с решение на Централната избирателна комисия /ЦИК/ като част от изборните книжа и се обнародва в „Държавен вестник”.

Подписката е необходимо да бъде подкрепена от 1/5 от избирателите на района, но не-повече от 500 избиратели.

Виж още /Какви лични данни се събират в подписките на избори и при инициирането на референдуми?/

Участници

В подписката участват българските граждани, които са навършили 18 г., не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответния район.

В подписката има право да участва и всеки гражданин на държава – членка на ЕС, ако е навършил 18 г., не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на постоянно или продължително пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответния район и не е лишен от правото да избира в държавата – членка на ЕС, на която е гражданин.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Образуване на инициативен комитет – инициативен комитет се образува от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес на територията на района. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява. Инициативният комитет се регистрира в ОИК. Към заявлението за регистрация се прилага декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс. Отказът за регистрация на ОИК може да се обжалва пред ЦИК, а отказът на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд /ВАС/.

Събиране на подписката – лицата, които събират подписи задължително се идентифицират и предоставят данни за инициативния комитет, за когото събират подписи. Те предоставят информация за целите на обработването на личните данни и за получателите, на които ще бъдат разкрити данните.

Гражданите вписват личните си данни пълно, точно и четливо. Това е гаранция, че данните в подписката ще бъдат признати за коректни при тяхната проверка.

Законодателството изисква подписите на избирателите да се полагат пред член на инициативния комитет. Това обстоятелство се удостоверява с подписа на члена на инициативния комитет.

Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент 679 и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от регламента.

Подписката се събира на публични места, предварително съгласувани с общината.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа имената и ЕГН на избирателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка. ЦИК определя с решение формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат за кмет на район.

Депозиране на подписката – подписката, включително и в структуриран електронен вид се представя в ОИК, заедно с предложението за регистрация на независимия кандидат, не по-късно от 32 дни от изборния ден.

Проверка на подписката – списъците в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предоставят незабавно на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/ за проверка. Териториалното звено на ГД „ГРАО” извършва проверката не по-късно от 27 дни от изборния ден. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. При поискване от инициативния комитет, ОИК му предоставя в писмен вид данните от проверката.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от избирателите – ОИК осигурява възможност на всеки избирател – български гражданин или гражданин на държава –членка на ЕС, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ да може да прави справка в списъка по ЕГН или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

Виж още /Как можем да направим справка дали сме включени в подписка?/. Ако в резултат на направената справка се установи, че личните данни на избирателя присъстват в подписката, без той да се е подписвал в подкрепа на съответната регистрация, същият може да изпрати жалба до Комисията за защита на личните данни. Виж още /Какво можем да направим, ако установим, че личните ни данни са използвани без наше съгласие?/.

Обжалване – когато в резултат на проверката се установи, че подписката не отговаря на законовите изисквания, регистрацията на независимия кандидат се заличава с решение на ОИК, което се съобщава веднага и подлежи на обжалване пред ЦИК.

Решението на ЦИК може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 42;

Изборен кодекс – чл. 151, чл. 152, чл. 153, чл. 154, чл. 416, чл. 418, чл. 419;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6.

Подписка за регистриране на независим кандидат за кмет на кметство

Цел на подписката

Регистриране на независим кандидат за кмет на кметство в Общинската избирателна комисия /ОИК/ за участие в изборите за общински съветници и кметове.

Съдържание

Подписката съдържа пореден номер, трите имена на българските граждани, единен граждански номер /ЕГН/, постоянен адрес в общината и саморъчен подпис на избирателя, а за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз /ЕС/, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, адрес на пребиваване, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, саморъчен подпис. Подписката съдържа и подпис на член на инициативен комитет, пред когото е положен подписа на избирателя.

Подписката задължително съдържа и следните надписи: „Всеки избирател може да участва само в една подписка.”, „Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на независимия кандидат за участие в изборите за общински съветници и кметове, на ………..г., в община ……………..”. Горният текст се изписва в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се номерират последователно.

Образецът на подписката се одобрява с решение на Централната избирателна комисия /ЦИК/ като част от изборните книжа и се обнародва в „Държавен вестник”.

Подписката е необходимо да бъде подкрепена от 1/5 от избирателите на кметството, но не-повече от 500 избиратели.

Виж още /Какви лични данни се събират в подписките на избори и при инициирането на референдуми?/

Участници

В подписката участват българските граждани, които са навършили 18 г., не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

В подписката има право да участва и всеки гражданин на държава – членка на ЕС, ако е навършил 18 г., не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на постоянно или продължително пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата-членка на ЕС, на която е гражданин.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Образуване на инициативен комитет – инициативен комитет се образува от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес на територията на съответното кметство. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява. Инициативният комитет се регистрира в ОИК. Към заявлението за регистрация се прилага декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс. Отказът за регистрация на ОИК може да се обжалва пред ЦИК, а отказът на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд /ВАС/.

Събиране на подписката – лицата, които събират подписи задължително се идентифицират и предоставят данни за инициативния комитет, за когото събират подписи. Те предоставят информация за целите на обработването на личните данни и за получателите, на които ще бъдат разкрити данните.

Гражданите вписват личните си данни пълно, точно и четливо. Това е гаранция, че данните в подписката ще бъдат признати за коректни при тяхната проверка.

Законодателството изисква подписите на избирателите да се полагат пред член на инициативния комитет. Това обстоятелство се удостоверява с подписа на члена на инициативния комитет.

Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент 679 и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от регламента.

Подписката се събира на публични места, предварително съгласувани с общината.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа имената и ЕГН на избирателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка.

ЦИК определя с решение формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат за кмет на кметство.

Депозиране на подписката – подписката, включително и в структуриран електронен вид се представя в ОИК, заедно с предложението за регистрация на независимия кандидат, не по-късно от 32 дни от изборния ден.

Проверка на подписката – списъците в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предоставят незабавно на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/ за проверка. Териториалното звено на ГД „ГРАО” извършва проверката не по-късно от 27 дни от изборния ден. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. При поискване от инициативния комитет, ОИК му предоставя в писмен вид данните от проверката.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от избирателите – ОИК осигурява възможност на всеки избирател – български гражданин или гражданин на държава – членка на ЕС, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ да може да прави справка в списъка по ЕГН или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

Виж още /Как можем да направим справка дали сме включени в подписка?/. Ако в резултат на направената справка се установи, че личните данни на избирателя присъстват в подписката, без той да се е подписвал в подкрепа на съответната регистрация, същият може да изпрати жалба до Комисията за защита на личните данни. Виж още /Какво можем да направим, ако установим, че личните ни данни са използвани без наше съгласие?/.

Обжалване – когато в резултат на проверката се установи, че подписката не отговаря на законовите изисквания, регистрацията на независимия кандидат се заличава с решение на ОИК, което се съобщава веднага и подлежи на обжалване пред ЦИК.

Решението на ЦИК може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 42;

Изборен кодекс – чл. 151, чл. 152, чл. 153, чл. 154, чл. 416, чл. 418, чл. 419;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6.


Подписка за регистриране на независим кандидат за общински съветник

Цел на подписката

Регистриране на независим кандидат за общински съветник в Общинската избирателна комисия /ОИК/ за участие в избори за общински съветници и кметове.

Съдържание

Подписката съдържа пореден номер, трите имена на българските граждани, единен граждански номер /ЕГН/, постоянен адрес в общината и саморъчен подпис на избирателя, а за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз /ЕС/, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, адрес на пребиваване, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, саморъчен подпис. Подписката съдържа и подпис на член на инициативен комитет, пред когото е положен подписът на избирателя.

Подписката задължително съдържа и следните надписи: „Всеки избирател може да участва само в една подписка.”, „Подписаните, даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с регистрацията на независимия кандидат за участие в изборите за общински съветници и кметове, на ………..г., в община ……………..”. Горният текст се изписва в началото на всеки лист преди полагане на подписите. Листовете се номерират последователно.

Образецът на подписката се одобрява с решение на Централната избирателна комисия /ЦИК/ като част от изборните книжа и се обнародва в „Държавен вестник”.

Подписката е необходимо да съдържа следния брой подписи според населението:

До 10 000 жители – най-малко 100 избиратели от общината;

До 20 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;

До 50 000 жители – най-малко 250 избиратели от общината;

До 100 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;

Над 100 000 жители – най-малко 1 000 избиратели от общината.

Виж още /Какви лични данни се събират в подписките на избори и при инициирането на референдуми?/

Участници

В подписката участват българските граждани, които са навършили 18 г., не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответната община.

В подписката има право да участва и всеки гражданин на държава – членка на ЕС, ако е навършил 18 г., не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на постоянно или продължително пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответната община и не е лишен от правото да избира в държавата – членка на ЕС, на която е гражданин.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Образуване на инициативен комитет – инициативен комитет се образува от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес на територията на общината. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява. Инициативният комитет се регистрира в ОИК. Към заявлението за регистрация се прилага декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс. Отказът за регистрация на ОИК може да се обжалва пред ЦИК, а отказът на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд /ВАС/.

Събиране на подписката – лицата, които събират подписи задължително се идентифицират и предоставят данни за инициативния комитет, за когото събират подписи. Те предоставят информация за целите на обработването на личните данни и за получателите, на които ще бъдат разкрити данните.

Гражданите вписват личните си данни пълно, точно и четливо. Това е гаранция, че данните в подписката ще бъдат признати за коректни при тяхната проверка.

Законодателството изисква подписите на избирателите да се полагат пред член на инициативния комитет. Това обстоятелство се удостоверява с подписа на члена на инициативния комитет.

Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент 679 и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от регламента.

Подписката се събира на публични места, предварително съгласувани с общината.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа имената и ЕГН на избирателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка.

ЦИК определя с решение формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат за кмет на общината.

Депозиране на подписката – подписката, включително и в структуриран електронен вид се представя в ОИК, заедно с предложението за регистрация на независимия кандидат, не по-късно от 32 дни от изборния ден.

Проверка на подписката – списъците в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предоставят незабавно на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/ за проверка. Териториалното звено на ГД „ГРАО” извършва проверката не по-късно от 27 дни от изборния ден. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. При поискване от инициативния комитет, ОИК му предоставя в писмен вид данните от проверката.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от избирателите – ОИК осигурява възможност на всеки избирател – български гражданин или гражданин на държава –членка на ЕС, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ да може да прави справка в списъка по ЕГН или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

Виж още /Как можем да направим справка дали сме включени в подписка?/. Ако в резултат на направената справка се установи, че личните данни на избирателя присъстват в подписката, без той да се е подписвал в подкрепа на съответната регистрация, същият може да изпрати жалба до Комисията за защита на личните данни. Виж още /Какво можем да направим, ако установим, че личните ни данни са използвани без наше съгласие?/.

Обжалване – когато в резултат на проверката се установи, че подписката не отговаря на законовите изисквания, регистрацията на независимия кандидат се заличава с решение на ОИК, което се съобщава веднага и подлежи на обжалване пред ЦИК.

Решението на ЦИК може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 42;

Изборен кодекс – чл. 151, чл. 152, чл. 153, чл. 154, чл. 416, чл. 418, чл. 419;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann
Copy link
Powered by Social Snap