Граждански инициативи

Подписка за национална гражданска инициатива

Цел на подписката

Да се направят предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение.

Съдържание

Бланката, на която се събират подписите трябва да съдържа на всеки лист наименованието на общината, района, кметството или населеното място и пореден номер.
В бланките, гражданите с избирателни права вписват трите си имена, единен граждански номер /ЕГН/, постоянен или настоящ адрес и полагат саморъчен подпис.
На отделен ред в бланката се отбелязва, че личните данни няма да се използват за други цели, освен за гражданската инициатива.
В графа „забележки” се вписват и данните на придружителя, ако лицето е с физически или зрителни увреждания и има нужда от помощ при изразяване на волята си.
Бланката за събиране на подписите се одобрява от събранието, което е приело решение за организиране на национална гражданска инициатива.
Законът не изисква наличието на определен брой подписи, за да бъде подписката валидна.
Органите, до които е отправена подписката за национална гражданска инициатива са длъжни да разгледат направените предложения и в 3-месечен срок от връчване на подписката да обявят своето решение и мерките за неговото изпълнение на своите интернет страници, в един национален ежедневник и по обществените електронни медии.
Органите са длъжни в 3-месечен срок писмено да уведомят инициативния комитет за своето решение и мерките за неговото изпълнение.

Участници

В подписката участват българските граждани, които са навършили 18 г., не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Всеки гражданин с избирателни права може да положи подписа си еднократно в подписката, включително и на място, различно от неговия постоянен адреса.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Образуване на инициативен комитет
Националната гражданска инициатива се организира по решение на събрание на не по-малко от 50 граждани с избирателни права. Събранието избира инициативен комитет от участващите в него лица, който се състои от 3 до 7 членове, включително председател. Законодателството не предвижда процедура за регистрация на инициативния комитет.
Събиране на подписката – местата за събиране на подписката се определят с решение на събранието, след съгласуване със съотвения кмет. Събранието определя срока и реда за събиране на подписката, като срокът за събиране на подписите не може да бъде по-дълъг от 3 месеца от провеждането на събранието за организиране на национална гражданска инициатива.
Всеки гражданин с избирателни права може да положи подписа си еднократно в подписката, включително и на място, различно от неговия постоянен адрес.
Законът не изисква лицето, което събира подписи да удостоверява с подписа си, че подписът на гражданина е положен пред него.
Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа данните на гражданите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в подписката.
Депозиране на подписката – инициативният комитет внася подписката в Народното събрание или до съотвения орган на централната изпълнителна власт.
Проверка на подписката – подписката, в структуриран електронен вид се изпраща на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, която извършва незабавно проверка.
Виж още /Кой и как проверява подписките?/
Проверка на личните данни от гражданите – законът не предвижда възможност за проверка на личните данни от участниците в подписката, чрез интернет и на безплатен телефонен номер, така както е при избори.
Обжалване – законът не предвижда изрично ред за обжалване, ако органите, до които е отправена подписката не изпълнят законовите си задължения.

Нормативна основа
Конституция на Република България – чл. 45;
Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – чл. 44, чл. 45, чл. 48, чл. 49, чл. 51, чл. 52;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6

Подписка за местна гражданска инициатива

Цел на подписката

Да се направят предложения до общинския съвет, кмета на общината, на района или на кметството, или до областни или регионални органи на изпълнителна власт за решаване на въпроси от местно значение.

Съдържание

Бланката, на която се събират подписите трябва да съдържа на всеки лист наименованието на общината, района, кметството или населеното място и пореден номер.

В бланките, гражданите с избирателни права вписват трите си имена, единен граждански номер /ЕГН/, постоянен или настоящ адрес и полагат саморъчен подпис.

На отделен ред в бланката се отбелязва, че личните данни няма да се използват за други цели, освен за гражданската инициатива.

В графа „забележки” се вписват и данните на придружителя, ако лицето е с физически или зрителни увреждания и има нужда от помощ при изразяване на волята си.

Бланката за събиране на подписите се одобрява от събранието, което е приело решение за организиране на местна гражданска инициатива.

Законът не изисква наличието на определен брой подписи, за да бъде подписката валидна.

Органите, до които е отправена подписката за местна гражданска инициатива са длъжни да разгледат направените предложения и в 1-месечен срок от връчване на подписката да обявят своето решение и предприетите мерките на интернет страницата на общината и в един регионален ежедневник.

Общинският съвет, кметът или органите на изпълнителната власт, до които е отправена местната гражданска инициатива са длъжни в 3-месечен срок писмено да уведомят инициативния комитет за своето решение и мерките за неговото изпълнение.

Участници

В подписката участват българските граждани, които са навършили 18 г., не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен или настоящ адрес в съответната община, район или кметство. Всеки гражданин с избирателни права може да положи подписа си еднократно в подписката – в съответствие с постоянния или настоящия му адрес.

Основни стъпки и защита на личните данни

Образуване на инициативен комитет

Местната гражданска инициатива се организира с решение на събрание на не по-малко от 50 граждани с избирателни права, с постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община, район, кметство или населено място. Събранието избира инициативен комитет от участващите в него лица, който се състои от 3 до 5 членове, включително председател. Законодателството не предвижда процедура за регистрация на инициативния комитет.

Събиране на подписката – местата за събиране на подписката се определят с решение на събранието, след съгласуване със съотвения кмет. Събранието определя срока и реда за събиране на подписите, като срокът за събиране на подписите не може да бъде по-дълъг от 2 месеца от провеждането на събранието за организиране на местна гражданска инициатива.

Всеки гражданин с избирателни права може да положи подписа си еднократно в подписката, в съотвествие с неговия постоянен или настоящ адрес.

Законът не изисква лицето, което събира подписи да удостоверява с подписа си, че подписът на гражданина е положен пред него.

Структуриране на подписката – подписката се структурира в електронен вид, като съдържа данните на гражданите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в подписката.

Депозиране на подписката – инициативният комитет внася подписката в общинския съвет, до кмета на общината, на района или на кметството, или до областните или регионалните органи на изпълнителната власт. Подписката се внася и в структуриран електронен вид.

Проверка на подписката – подписката, в структуриран електронен вид се изпраща на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, което извършва незабавно проверка.

Виж още /Кой и как проверява подписките?/

Проверка на личните данни от гражданите – законът не предвижда възможност за проверка на личните данни от участниците в подписката, чрез интернет и на безплатен телефонен номер, така както е при избори.

Обжалване – законът не предвижда изрично ред за обжалване, ако органите, до които е отправена подписката не изпълнят законовите си задължения.

Нормативна основа

Конституция на Република България – чл. 45;

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – чл. 46, чл. 47, чл. 48, чл. 49, чл. 51, чл. 52;

Закон за защита на личните данни – чл. 45, параграф 33, чл. 54, чл. 59;

Регламент 679 – чл. 4, чл. 5, чл. 6

Подписка за европейска гражданска инициатива

Цел на подписката

Да се предложи на Европейската комисия да представи предложение в рамките на правомощията си по въпроси, за които гражданите считат, че е необходим правен акт на Европейския съюз.

Съдържание

Формулярът за изявление за подкрепа се състои от две части. Първата част се попълва предварително от организаторите и съдържа информация за регистрационния номер на инициативата в Европейската комисия; за нейния предмет и основни цели; имената на организаторите, лицата за контакт – техните имена и електронни адреси, уебсайт на предложената гражданска инициатива, ако има такъв.

Втората част се попълва от поддръжниците и за България има следното съдържание: собствено, бащино и фамилно име; постоянен адрес; дата и място на раждане; гражданство; единен граждански номер /личен идентификационен номер/; дата и подпис. Подписът не е задължителен, когато формулярът се подава по електронен път.

Подписката задължително съдържа и следния текст „С настоящото удостоверявам, че данните в настоящия формуляр са верни и че съм подписал настоящата гражданска инициатива само веднъж”.

Подписката задължително съдържа и текст „Декларация за поверителност на личните данни: В съответствие с Общия регламент относно защитата на данните Вашите лични данни ще бъдат използвани само за подкрепа на инициативата и ще бъдат предоставени на компетентните национални органи за проверка и удостоверяване. Вие имате право да поискате от организаторите на тази инициатива достъп, коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Вашите данни ще се съхраняват от организаторите за максимален срок за съхранение от 18 месеца след датата на регистриране на предложената гражданска инициатива, или един месец след внасянето на инициативата в Комисията, в зависимост от това коя от двете дати е по-ранна. Те могат да бъдат съхранявани след изтичането на тези срокове в случай на административни или съдебни производства за максимален срок от една седмица след датата на приключване на тези производства.

Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете по всяко време жалба до орган за защита на данните, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно.

Организаторите на гражданската инициатива са администратори по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и с тях може да бъде установен контакт, като се използват данните, предоставени в настоящия формуляр.

Данните за контакт на длъжностно лице за защита на данните (ако има такова) са посочени на адреса на уебсайта на инициативата в регистъра на Европейската комисия, както е предвидено в настоящия формуляр.

Данните за контакт на националния орган, който ще получава и обработва личните Ви данни, и данните за контакт на националните органи за защита на данните, са посочени на следния адрес: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=bg.”

Образците на формуляри са приложения към Регламент (ЕС) № 211/2011. Европейската комисия има право да ги променя при определен ред и условия.

Участници

За да имат правото да подкрепят предложена гражданска инициатива поддръжниците трябва да са граждани на Съюза и да са на възраст, на която имат право да гласуват на изборите за Европейски парламент.

Поддръжниците на дадена гражданска инициатива трябва да са над 1 милион и да произхождат най-малко от ¼ от държавите – членки. В тези държави поддръжниците трябва да наброяват в момента на регистрацията на предложената гражданска инициатива най-малко минималния брой граждани, посочени в специално приложение на Регламента. Този минимален брой съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава-членка умножен по 750. За България минималния брой поддръжници е 12 750.

Основни стъпки и изисквания за защита на личните данни

Образуване на граждански комитет

Граждански комитет се образува от поне 7 лица /организатори/, които пребивават най-малко в 7 държави-членки. Организаторите трябва да са граждани на Съюза и да са на възраст, на която имат право да гласуват за Европейски парламент. Те определят от своя състав един представител и един заместник /”лица за контакт”/, които осъществяват връзка между гражданския комитет и институциите на Европейския съюз.

Преди да започне събирането на подписи в подкрепа на гражданската инициатива, тя трябва да бъде регистрирана в специалния онлайн регистър на Европейската комисия. Гражданският комитет представя на Европейската комисия информация, необходима за регистрацията на гражданската инициатива. Необходимата информация за регистрация на гражданската инициатива съдържа наименованието й; нейният предмет; нейните цели; разпоредбите на Договорите, които според организаторите имат отношение към предложеното действие; информация за членовете на инициативния комитет; всички източници на подкрепа и финансиране за гражданската инициатива към момента на регистрацията.

Европейската комисия предоставя на гражданите информация и консултации относно гражданските инициативи, особено що се отнася до критериите за регистрация.

В срок от 2 месеца след получаването на информацията, Комисията регистрира предложената гражданска инициатива под уникален номер и изпраща потвърждение за това на организаторите.

При отказ за регистрация на предложената гражданска инициатива, Комисията информира организаторите за причините за този отказ и за всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за защита, с които те разполагат.

Събиране на подписката – подписката се събира на хартиен носител или онлайн. Европейската комисия създава и поддържа софтуер с отворен код, включващ съответните технически характеристики и характеристики за сигурност, каквито са необходими за спазване на разпоредбите относно системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн. Софтуерът се предоставя безплатно.

Европейската комисия приема технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн, които съдържат необходимите технически характеристики и характеристики за сигурност. /Регламент за изпълнение /ЕС/ № 1179/2011 на Комисията от 2011 г. относно определяне на технически спецификации на системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн по силата на Регламент /ЕС/ № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива/.

Когато подписката се събира онлайн преди да започнат събирането на изявленията за подкрепа, организаторите правят искане до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията /за България/, да удостовери дали системата за събиране на онлайн данни, която ще бъде използвана, отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011. Министърът определя акредитирани лица, които извършват проверката, като води списък на тези акредитирани лица, достъпът до който е безплатен.

Методиката, правилата за извършване на оценката за съответствие, определянето на акредитираните лица и изискванията към тяхната дейност се уреждат с наредба на Министерския съвет.

Когато системата за събиране на изявления за подкрепа отговаря на изискванията на Европейския съюз, акредитираните от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията лица издават в срок до 1 месец удостоверение по образец – приложение № 4 към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива

Организиторите отговарят за събирането на подписите от поддръжниците на гражданската инициатива, която е регистрирана в регистъра на Европейската комисия. За събирането на изявленията за подкрепа могат да се използват единствено формуляри, които отговарят на образците, установени в приложение № 3 към Регламента (изменен през 2018 г. във връзка с приемането и влизането в сила на Регламент 679) и са на един от езиците, включени в регистъра за тази предложена гражданска инициатива.

Организаторите информират поддръжниците на инициативата, че личните им данни се събират от Комисията за целите на процедурата във връзка с предложената гражданска инициатива. Данни на поддръжниците няма да се публикуват. Ще се публикуват само пълните имена на организаторите, адресите за електронна поща на лицата за контакт и информацията относно източниците на финансиране и подкрепа.

Поддръжниците могат да подписват инициативата само веднъж.

Всички изявления за подкрепа се събират след датата на регистриране на предложената гражданска инициатива и в срок не-повече от 12 месеца.

Организаторите на гражданската инициатива са администратори на лични данни. Те гарантират, че личните данни, събрани за дадена гражданска инициатива, няма да се използват за други цели, освен заявената подкрепа за инициативата, и унищожават всички заявления за подкрепа, получени за тази инициатива, както и всички копия от тях най-късно 1 месец след внасянето на инициативата в Европейската комисия или 18 месеца след датата на регистрация на предложената гражданска инициатива, в зависимост от това коя от двете дати настъпва по-рано.

Организаторите прилагат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп, в частност когато обработването включва предаване на данните по мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.

Проверка и удостоверяване на подписката за подкрепа на европейска гражданска инициатива

В случаите, когато е организирана европейска гражданска инициатива, компетентен орган за извършване на проверка и удостоверяване на броя на действителните изявления за подкрепа, събрани за Република България, е Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проверката се извършва в срок до 3 месеца от получаване на изявленията, като за резултатите от нея на организаторите се издава удостоверение по образец – приложение № 6 към Регламент (ЕС) № 211/2011, потвърждаващо броя на действителните изявления за подкрепа.

Финансовите средства за извършване на тази проверка се осигуряват  от държавния бюджет.

ГД „ГРАО” използва личните данни, получени за дадена гражданска инициатива, единствено за целите на проверката на изявленията за подкрепа и унищожава всички изявления за подкрепа и копията от тях най-късно 1 месец след издаване на удостоверението. Този срок може да се удължи, ако има съдебни или административни производства, свързани с предложената гражданска инициатива. В този случай организаторите и ГД „ГРАО” унищожават всички изявления за подкрепа и копията от тях най-късно 1 седмица след датата на приключването на посочените производства с окончателно решение.

Депозиране на подписката в Европейската комисия и разглеждането й от Комисията.

Гражданският комитет депозира гражданската инициатива в Европейската комисия. Към формуляра за внасяне на гражданската инициатива се прилагат всички удостоверения за броя на действителните изявления за подкрепа, издадени от компетентните органи на различните държави-членки.

Във формуляра за внасянето на гражданската инициатива в Комисията се посочват всички източници на подкрепа и финансиране на инициативата, включително размера на финансова подкрепа към момента на внасянето.

Комисията: публикува незабавно гражданската инициатива в регистъра; среща се с организаторите на подходящо равнище, за да им даде възможност да обяснят подробно повдигнатите с гражданската инициатива въпроси; в срок от три месеца излага в съобщение своите правни и политически заключения за гражданската инициатива, действията които смята да предприеме, ако има такива, и причините за решението дали да предприеме тези действия или не.

В срок от три месеца от депозиране на подписката на организаторите се предоставя възможност да представят гражданската инициатива на публично изслушване. Комисията и Европейският парламент гарантират, че изслушването се организира в Европейския парламент, по целесъобразност заедно с други институции и органи на Съюза, желаещи да участват, и че Комисията е представлявана на съответното равнище.

Проверка на личните данни от гражданина – регламентът не предвижда специална процедура за проверка на личните данни от участниците в подписката.

Обжалване – регламентът не предвижда изрично ред за обжалване, ако Европейската комисия не изпълни задълженията си по регламента.

Нормативна основа

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – чл. 53а, чл. 53б, чл. 53в;

Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива – чл. 2 – чл. 12, Приложение I – VII.

Регламент за изпълнение /ЕС/ № 1179/2011 на Комисията от 2011 г. относно определяне на технически спецификации на системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн по силата на Регламент /ЕС/ № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива – Приложение.

Регламент (ЕС) 2018/1239 на Комисията от 9 юли 2018 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива.

Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann
Copy link
Powered by Social Snap