Основни положения

Къде, кога, кой, как?

Къде?

На сайта на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" можете да намерите изчерпателна информация за номера и адреса на секцията, в която гласувате. На този адрес е достъпна електронна проверка.

Кога?

Изборите за народни представители ще се проведат на 26 март 2017 г., от 07.00ч до 20.00ч.

Кой?

Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.
Право да избират народни представители имат българските граждани, които:
- са навършили 18 години;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Как?

Гласуваме с бяла и непрозрачна бюлетина, с уникален пореден номер и полиграфическа защита. В горната част на бюлетината са изписани наименованието и номера на района.
Бюлетината за народни представители е в списъчен вид - вляво в квадратче са изписани номерата на партиите, коалициите от партии и независими кандидати, а на последно място е “Не подкрепям никого”. Срещу всяко квадратче е изписано името на съответната партия, коалиция от партии, независим кандидат и “Не подкрепям никого”. В квадратчето със съответния номер със знак или , с химикал пишещ със син цвят, избирателят отбелязва своята воля.
В дясната страна на бюлетината има отпечатани кръгчета с поредни номера. Те отговарят на мястото, което заема всеки конкретен кандидат от съответната кандидатска листа. Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния изборен район. В едно от кръгчетата избирателят може да постави знак или , за да изрази преференция (предпочитание) ако желае, за предпочетен от него кандидат от вече избраната партия или коалиция.
Бюлетината за гласуване извън страната не съдържа възможност за гласуване с преференция.
Не вписваме в бюлетината никакви други специални символи - букви, цифри или други знаци, думи и рисунки, за да не я направим невалидна.
На информационно табло пред избирателната секция се поставя образец на бюлетината за гласуване за народни представители. Пред секцията и вътре в тъмната стаичка се поставя указателна табела за начина на гласуване и отбелязване на предпочитание (преференция), както и табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт са изписани имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции.
Представител на секционната избирателна комисия откъсва една бюлетина от кочанa пред нас, подпечатва бюлетината веднъж и ни я подава, за да упражним правото си на глас. След като гласуваме в тъмната стаичка, сгъваме бюлетината, представител на комисията сверява дали номерът върху бюлетината съответства на номера върху кочана, при съвпадение откъсва отрязъка с номера от бюлетината, слага втори печат на бюлетината и тогава я пускаме в урната, подписваме се срещу името си в избирателния списък и напускаме изборното помещение.
Права и задължения

Какви са моите права на избирател?

- Да искам дописване в избирателния списък, ако имам право да гласувам и не съм включен в избирателния списък, предоставен на секционната избирателна комисия (СИК).
- При непълнота или грешка в избирателния списък - да поискам отстраняването им с писмено заявление по образец до районната администрация. Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно.
- Да получа бюлетина за гласуване и да упражня тайно вота си.
- Да върна сгрешената при поставянето на знака бюлетина и без да показвам съдържанието ѝ, да получа от член на секционната избирателна комисия (СИК) нова бюлетина за гласуване. Това право ми се предоставя само веднъж.
- Да обжалвам пред районната избирателна комисия (РИК) незаконосъобразни решения и действия на СИК, накърняващи правото ми да гласувам. РИК се произнася по тях незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на деня за гласуване; решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Какво е забранено в изборния ден?

- Изнасянето на бюлетини извън изборното помещение.
- Гласуването извън изборното помещение освен в случаите на гласуване с подвижна избирателна урна.
- Показването на бюлетината с начина на гласуване.
- Заснемане на начина на гласуване като се използват мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника.
- Да се гласува в тъмната стаичка в присъствието на други лица, освен в случаите на разрешено гласуване с придружител на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.
- Да се влиза в помещението с оръжие и/или предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.
- Да се извършват действия пред и в изборното помещение, които нарушават обществения ред.

Граждани в неравностойно положение

Гласуване с подвижна избирателна кутия

src_2

Избирателите с трайни увреждания, които ги възпрепятстват да гласуват в изборното помещение, могат да заявят желание за гласуване с подвижна избирателна кутия. Законът изисква уврежданията да са удостоверени с документ на ТЕЛК/НЕЛК.
Заявлението по образец (Приложение 14) трябва да бъде саморъчно подписано и изпратено по пощата, чрез факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация (до кмета на общината, съответно от кмета на кметството, кметския наместник и секретаря на общината), съответстваща на постоянния адрес.
Ако не съм успял да подам заявление в изискуемия срок, който е до 14 дни преди изборния ден (11 март), все още мога да гласувам с подвижна избирателна кутия, ако заявя това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (20 март) и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
Ако не по-малко от 10 избиратели, са подали заявления за гласуване с подвижна избирателна урна, то за населеното място трябва да се назначи най-малко една подвижна секционна избирателна комисия.
На 26 март 2017 г. членове на подвижната секционна избирателна комисия ще посетят дома Ви, ако Сте заявил, че ще гласувате с подвижна избирателна урна.
Ще получите бюлетина, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването ѝ, след което трябва да Ви оставят сам/а в стаята. Тогава отбелязвате своя вот, сгъвате бюлетините (така че да бъде запазена тайната на вота), след това давате бюлетините на комисията, за да отстранят уникалния номер на всяка от тях и за да поставят втори печат и ги пускате в съответната урна.
Гласуване с придружител
Когато имаме затруднения в придвижването или увредено зрение, което не ни позволява да извършим сами необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от нас. При оспорване на решението на председателя от член на комисията, спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели. Член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
Гласуване в специална секция на партера/първия етаж
В сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, районната или общинската избирателна комисия с решение определя секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Пред тази избирателната секция се поставят табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Учащи

Основни положения

src_3Къде и как гласуват учениците и студентите - редовно обучение?

При избори за народни представители избирател, който е ученик или студент - редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на:
1. документ за самоличност;
2. надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
3. декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение 17).
Как да гласувам?
Когато студентът или ученикът е избрал да гласува в секция, която се намира в населеното място, където се обучава, но различна от мястото, където е неговият постоянен адрес (университетът е в София, а в личната карта на студента е отбелязан постоянен адрес във Варна, например), той трябва да носи:
- документ за самоличност;
- надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
- декларация по образец (Приложение 17), че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
Избирателят (както и неговите данни) се вписва в допълнителната страница на избирателния списък, а декларацията по образец се прилага и става неразделна част от него. По време на гласуването ученическата или студентската книжка остава в секционната избирателна комисия заедно с документа за самоличност на избирателя. След полагането на подпис от избирателя в избирателния списък в ученическата или студентската книжка се вписва датата на изборите и се отбелязва, че ученикът или студентът е гласувал. Книжката се подписва от председателя или секретаря и от един член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции, след което се връща на избирателя заедно с документа му за самоличност.

В чужбина

Имам ли право да гласувам?
Имам право да гласувам в изборите за народни представители ако съм български гражданин, навършил 18 години; не съм поставен под запрещение; не изтърпявам наказание лишаване от свобода.
Къде мога да упражня правото си на глас в чужбина?
Правото си на глас извън страната мога да упражня в избирателни секции. Предварително условие за провеждането на избори за народни представителит извън страната и за образуването на секции в чужбина е получаването на съгласие от съответната държава, като дипломатическите и консулските представителства на Република България задължително официално се обръщат с молба за получаване на това съгласие.
При наличие на съответно съгласие на приемащата държава, избирателни секции могат да се образуват в дипломатическите и в консулските представителства на Република България или извън тях при определени условия (виж Как се образува избирателна секция?)
Електронно заявление може да бъде подадено през страницата на Централната избирателна комисия. Заявление (Приложение 21 Заявление за гласуване извън страната) може да бъде подадено и лично или чрез писмо в плик по пощата до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. То трябва да бъде собственоръчно подписано, като в едно заявление може да е вписано само едно лице. В едно писмо може да има повече от едно заявление. Препоръчително е наименованието на мястото, в което желаете да гласувате извън страната, да се изписва и на кирилица, и на латиница.
Изпратеното по електронна поща сканирано заявление до посолството/консулската служба на Република България в съответната държава не се счита за заявление „изпратено по пощата чрез писмо“.
Заявления за гласуване извън страната се подават до 28 февруари 2017 г.
Ако не съм подал заявление - мога ли да гласувам?
Невключени в списъците за гласуване български граждани с избирателни права, явили се да гласуват в деня на изборите за народни представители, се вписват от секционната избирателна комисия в списъка за гласуване и се допускат до гласуване след представяне на документ за самоличност или удостоверение и декларация по образец. (Приложение 22)
Как се образува избирателна секция?
1. Избирателните секции извън страната се образуват в дипломатическо или консулско представителство на Република България.
2. В населените места на държавите-членки на Европейския съюз, в които няма дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление. (Приложение 21)
3. С решение на Централната избирателна комисия по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства в местата в държавите, които не са членки на Европейския съюз, извън дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции въз основа на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление. (Приложение 21)
Общият брой на избирателните секции в една държава, не може да надвишава 35.
Как се съставят избирателните списъци в чужбина?
При провеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изготвят и подписват списъци, в които се вписват лицата, които имат право да гласуват, по държави и места.
Списъците се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България не по-късно от 7 март, съответно на страниците на Министерство на външните работи и на дипломатическите и консулските представителства и съдържат имената на избирателя, номера и адреса на избирателната секция.
Какво мога да направя, ако не съм вписан в избирателните списъци в чужбина?
В случай, че не съм вписан в избирателния списък, мога да обжалвам невписването си в срок до три (3) дни от публикуването на списъка.
Жалбата подавам до Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три (3) дни с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
Жалбата ми трябва да съдържа: собствено, бащино и фамилно; единен граждански номер; адрес на пребиваване в съответната държава; телефонен номер и електронен адрес за връзка; изложение на твърденията за подаване на заявление и доказателства в подкрепа на твърденията.
В кой списък фигурирам?
Аз като гласоподавател съм вписан само в един избирателен списък. С оглед на това Министерството на външните работи изпраща данните на подалите заявления за гласуване извън страната български граждани на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО) в Министерството на регионалното развитие не по-късно от 18 дни преди деня на изборите (7 март 2017 г.), за да бъдат заличени лицата от избирателните списъци за гласуване в Република България.
Как протича гласуването в деня на изборите?
Изборният ден започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време. Когато в 20,00 часа местно време пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 часа местно време, но не по-късно от 21,00 часа местно време.
В изборния ден следва да представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (ако съм военнослужещ)).
Ако не съм вписан в списъка, но имам право да гласувам, мога да бъда дописан в списъка от секционната избирателна комисия след като представя документ за самоличност и декларация по образец (Приложение 22), че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място.
Ако срокът на личния ми документ е изтекъл?
В случаите, когато паспортът или личната ми карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване, мога да гласувам, с удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България. Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия, която вписва в графа „Забележки" на списъка за гласуване номера и датата на издаването му.
Карти, представящи степента на риск от изборен туризъм

Карти, представящи степента на риск от изборен туризъм


Разберете повече тук.
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann