Право на достъп

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни обработвани от конкретен администратор на лични данни. То може да поиска по всяко време от администратора на лични данни: да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона; да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.pravata-mi_block_1

Според действащото законодателство тези права се упражняват директно, с писмено заявление до администратора на лични данни. В закона са посочени задължителните реквизити на заявлението. То се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. След получаването му администраторът на лични данни го завежда в регистър. Администраторът на лични данни или изрично упълномощено от него лице го разглежда и се произнася в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок /с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на администратора на лични данни/, този срок може да бъде удължен до 30 дни.

Администраторът на лични данни писмено уведомява заявителя за решението си, с което му дава или отказва достъп и/или исканата от него информация, като липсата на такова уведомление се смята за мълчалив отказ. Администраторът на лични данни отказва достъп до лични данни, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон.

Право на възражение

Правото на възражение срещу действията на администратора на лични данни е регламентирано в закона. Това право може да бъде упражнено по повод искането за достъп и решението на администратора на лични данни и включва правото на физическото лице да възрази пред администратора:

  • срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
  • срещу обработването за целите на директния маркетинг.

Физическото лице следва да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за предходната цел, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу обработването им за целите на директния маркетинг.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann