„Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер, или чрез един или повече специфични признаци. „Специфични признаци” са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.Това е определението, което дава Законът за защита на личните данни /ЗЗЛД/. От него става ясно, че под „лични данни” законодателят разбира не просто единен граждански номер /ЕГН/ или номера на личната карта, а широк кръг от най – разнообразна информация за гражданина, например – от музикалните му предпочитания до информация за неговото здраве, сексуален живот или човешки геном.

Злоупотребата при обработването на лични данни може да има различни по тежест последствия заpersonal гражданина. Например, злоупотребата при обработването с данни за генома /съвкупността от всички гени в единичен набор хромозоми на дадено лице/ ще има много по-тежки последствия за него от злоупотребата с данни за икономическото му положение – неправомерният достъп до информация за рядка генетична болест е много по-добра основа за изнудване от неправомерно разкрита информация за месечните доходи на едно лице.

Ето защо ЗЗЛД забранява обработването на лични данни, които са „чувствителни”, защото: разкриват расов или етнически произход, разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Тази забрана обаче не е абсолютна. Забраната не се прилага когато: обработването е необходимо за целите на изпълнението на специфични права и задължения на администратора, в областта на трудовото законодателство; физическото лице, за което се отнасят тези данни е дало изрично своето съгласие за обработването им; обработването е необходимо за защита на живота и здравето на физическото лице и други. В тези случаи не отпада законовото изискване, че това обработване може да започне само след разрешение на Комисията за защита на личните данни /вписване в публичния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни/.

Разнообразният характер на личните данни предопределя различната степен на въздействие от тяхното неправомерно използване, а от там и необходимостта от различни видове защита, както и прилагането на определен набор от технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Минималното ниво на технически и организационни мерки при обработване на лични данни и допустимия вид защита са определени в Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

Освен за изнудване, различни видове измами и други престъпления по смисъла на Наказателния кодекс, злоупотребата с лични данни съпътства и престъпленията, свързани с изборния процес, широко известни като „купуване на гласове” и „контролиране на вота”: не можеш да купуваш гласове и да контролираш вота без да разполагаш с личните данни на избирателите – списъци с имена, адреси и ЕГН-та, а често и с копия на лични документи на избирателите.

Допълнително личните данни на избирателите се използват неправомерно при съставянето на подписки за регистрирането на избори на политически партии/коалиции и инициативни комитети.

По този начин политическите субекти си спестяват усилията по събирането на подписи от избирателите и представят на изборната администрация недостоверна информация за подкрепата, която имат от избирателите, за да се регистрират за участие в избори.

В по-широк аспект защитата на лични данни е съществена част от защитата на личния живот на гражданите, който е неприкосновен съгласно Конституцията на Република България. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест и добро име. Това основно конституционно право на гражданите е фундаментът на либералната демокрация.

Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на ЗЗЛД.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann