ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

Начало на предизборната и информационно-разяснителната кампания

 • 09.10.2016Проверка на списъците
  ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците в подкрепа на регистрацията на независимите кандидати.
 • 11.10.2016Предложения за разкриване на секции извън страната
  Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната, което се публикува на интернет страницата на съответното ДКП.
  Ръководителите на ДКП изпращат мотивирано предложение на ЦИК за местата, в които следва да бъдат образувани секции за гласуване извън страната.
 • 11.10.2016КРАЕН СРОК за подаване на заявления за гласуване извън страната
  Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец (Приложение 21) или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК.
 • 15.10.2016Образуване на секции извън страната
  ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място.
 • 18.10.2016Образуване на секции и публикуване на списъци за гласуване извън страната
  Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП.
  Списъците на лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП.
  Избирателните списъци на лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на съответното ДКП.
 • 22.10.2016КРАЕН СРОК за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия
  Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение 23) или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане.
 • 22.10.2016КРАЕН СРОК за подаване на заявления за гласуване на друго място
  Само кандидатите за президент и вицепрезидент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място (Приложение 18) до общинската администрация по постоянния им адрес.
  Общинските администрации издават исканите удостоверения за гласуване на друго място.
 • 22.10.2016КРАЕН СРОК за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес
  Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение 14).
  След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място
 • 26.10.2016"Забранителни списъци"
  На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица.
 • 29.10.2016Гласуване на граждани с увредено зрение и затрудния в придвижването | Отстраняване на непълноти и грешки
  РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.
  Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник
 • 31.10.2016КРАЕН СРОК за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
  Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок (Приложение 23), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.
 • 03.11.2016
  Ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и на капитаните на плавателни съдове под българско знаме образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от 10 избиратели.
  Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци в тези места при наличие на не по-малко от 10 избиратели, и уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес.

Край на предизборната агитация - 24:00ч, 04.11.2016
Забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение

Изборен ден, 06.11.2016

 • 06.11.2016Изборен ден
  Гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч. в изборния ден. За секциите извън страната гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч. местно време.
 • 06.11.2016Резултати
  След 20.00 ч. е разрешено оповестяване на резултати от социологически проучвания.
 • 06.11.2016Край на зборния ден
  ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната, но не по-късно от 21.00 ч.
Мрежа на младите наблюдатели

Мрежа на младите наблюдатели

Карти, представящи степента на риск от изборен туризъм

Карти, представящи степента на риск от изборен туризъм


Разберете повече тук.
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann